Frågor och svar om stigande elpriser

Just nu är elpriset ovanligt högt och vi är många som upplever ökade elkostnader. Här har vi samlat frågor och svar om elläget i Växjö och vad vi som lokal nätägare kan göra för att påverka situationen.

Vem bestämmer nivån på de lokala nätavgifterna? Hur mycket tar Växjö Energi in per år i nätavgifter och hur mycket läggs per år i nätunderhåll?
Växjö Energi sätter nätpriserna till sina kunder men Energimarknadsinspektionen kontrollerar att avgiften är rimlig. Växjö Energis nätpriser är bland de lägre i landet. Om regionnätsägarna höjer sitt pris uppstår ett behov för lokalnätsägaren att höja sitt pris till slutkund. Under 2021 hade vi 180 miljoner i nätintäkter.

Vi reinvesterar i elnätet för 55 miljoner och kostnaderna för drift och underhåll för elnätsverksamheten är ungefär 28 miljoner varje år. För anslutningen till stam- och regionnätet betalar vi även 42 miljoner kronor. Under eldistributionen uppstår även distributionsförluster på 10 miljoner. Just nu är kostnaden för eldistribution ovanligt hög eftersom elpriserna är så pass höga. Vi gör även nödvändiga investeringar för ett växande Växjö och för att möjliggöra en ökande grad av väderberoende elproduktion.

Hur mycket pengar har Växjö Energi tjänat på de höjda elpriserna?
Vi arbetar långsiktigt med att planera vår produktion för att undvika kraftiga svängningar i dagspriset som kan uppstå, såväl mycket låga som höga priser. När elpriset är högt är det ett tecken på en bristsituation och då försöker vi att producera lite extra el för att möta behovet. Denna extraproduktion blir då mot  dagspriset. Ett sådant år har 2021 och 2022 varit, medan 2020 däremot var ett år med låga dagspriser på el , då låg priset i snitt drygt 20 öre/kWh. 

Varför ska elen vara dyrare i södra Sverige? Det känns väldigt orättvist att dela in landet i fyra elområden och sedan blir det dyrast i söder. Varför kan inte elpriset vara samma för alla?
Vi håller med om att en översyn måste till nu. Fram till 31 oktober 2011 var hela Sverige ett gemensamt elområde. Den svenska stamnätsoperatören, Svenska Kraftnät (SvK), reglerade stabiliteten i det svenska elnätet genom att i perioder begränsa exporten söderut, då instabiliteten ökade markant efter stängningen av de två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Danmark anmälde detta till EU som ett hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster. EU gav Sverige bakläxa på exportbegränsningen och SvK löste problemet genom att dela in Sverige i 4 elområden. Lösningen skulle vara tillfällig sa de, under 10-15 år, tills stamnätet förstärkts samt ny elproduktion byggts i södra Sverige. En ny kabel har byggts som förbättrar situationen en del men ytterligare förstärkningar är nödvändiga och liten andel ny elproduktion har tillkommit samtidigt som ett flertal produktionsenheter lagts ner.

Debatt om elprissystemet i Sverige

Sveriges energisystem är väl utbyggt och fossilfritt, men har samtidigt stora utmaningar. De har inte minst blivit påtagliga i södra Sverige där elpriset är mångfalt högre än i norra delen av landet, något som både är ohållbart och orättvist mot alla kunder i södra Sverige. Växjö Energi har tidigare debatterat kring att elprissystemet kräver reformer tillsammans med andra energibolag. 

Läs debattartikel om elprissystemet i Smålandsposten


Vilket är det billigaste sättet att värma upp ett genomsnittligt hus på idag? 

Och vilket sätt är bäst för miljön?
Tittar man bakåt vad gäller fjärrvärmepriset kan man se att vi har väldigt stabila priser som i huvudsak följer konsumentprisindex, och det ser vi även framför oss. I vår planering framåt ser vi ett mycket ökat behov av el för dagens och morgondagens digitala samhälle. Det är därför viktigt att vi alla hushåller med el och här är det viktigt att vi alla, så väl företag som privatpersoner, hjälps åt. Kan man välja uppvärmning med fjärrvärme så gör man en god tjänst för en hållbar utveckling i samhället. Den fjärrvärme som vi erbjuder i Växjö har vi tillsammans med våra kunder arbetat för att ställa om till helt förnybar energi. All vår fjärrvärme produceras av förnybart biobränsle från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo. 

Säljer Växjö Energi el till utlandet?
Nej, Växjö Energi säljer enbart i elområde 4 till den nordiska elbörsen, Nord Pool, via elhandelsbolaget Bixia. Om det sedan sker export till utlandet hanteras det av Nord Pool.

Hur mycket kan Växjö Energi påverka elkostnaderna? Och hur påverkas Växjö Energi av dessa skyhöga priser?
Om utbudet av el på marknaden ökar sjunker priset. Under året har Växjö Energi därför ökat sin elproduktion för att hjälpa till med att säkra elbehovet i södra Sverige. Det har inneburit att vi använt mer förnybart biobränsle, men även att en större elproduktion ökat marginalintäkten. Vårt dotterbolag Växjö Energi Elnät, som ansvarar för det lokala elnätet i Växjö har däremot fått betydligt högre kostnader eftersom vi som lokalt elnätsbolag betalar för elöverföring, som även den blir dyrare när elen är dyr. Elmarknaden är orolig och vi ser att bättre förutsättningar för lokal kraftvärme behöver skapas för att trygga elkapaciteten.

Vad kan jag göra för att hålla nere elkostnaderna?
Uppvärmning brukar vara den största posten för en elkund. Har man möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme kan detta vara ett sätt. Rent allmänt kan det vara bra att se över bostadens klimatskal som tilläggsisolering, se över sina fönster, lister på ytterdörrar med mera tillsammans med att sänka inomhustemperaturen något. Även varmvatten vid duschning och disk påverkar om man har elbaserad uppvärmning. En annan stor post kan vara belysning, där man bör se till att man har belysning med låg förbrukning som led-lampor.

Varför skriver ni att Växjö Energi producerar 100 % förnybar energi, men att jag som kund inte kan köpa el från er?
100 % förnybar energi menar vi den el vi producerar i vårt kraftvärmeverk samtidigt som vi producerar fjärrvärme. Denna el säljer vi inte till slutkund, utan till elbörsen Nord Pool. Även den fjärrvärme vi producerar är 100 % förnybar och den säljer vi direkt till användarna här i Växjö, Braås, Rottne och Ingelstad.

Så kan du få ner kostnader för el och värme

Många känner sig oroliga för ökade kostnader för el och värme i vinter. Det är enklare än du tror att spara energi i hemmet! Vi har samlat några tips som vi hoppas ska hjälpa dig att sänka din energianvändning.

Så kan du få ner kostnader för el och värme

Många känner sig oroliga för ökade kostnader för el och värme i vinter. Det är enklare än du tror att spara energi i hemmet! Vi har samlat några tips som vi hoppas ska hjälpa dig att sänka din energianvändning.