Primärenergibokslut

Vårt primärenergibokslut för 2017 visar att vi bidrar starkt till att minska användningen av primärenergi, som är ett mått på hur effektivt en verksamhet använder jordens resurser. Det är vi jätteglada och stolta över!

Mellan 2014 och 2017 minskade användningen av primärenergi i Växjö med drygt 180 GWh. Det vill säga lika mycket som fem månaders bilkörning för alla invånare i kommunen. Det visar primärenergibokslutet som genomförts av utredningsföretaget Profu. 

Sedan vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk Sandvik 3 startades 2015 har vi kunnat minska användningen av fossila bränslen, torv och olja samtidigt som vi ökat elproduktionen rejält. Vi levererar redan idag så gott som fossilfri värme, el och kyla* med målsättningen att vara 100 procent fossilfria senast år 2020.

Det säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi.

El produceras samtidigt

Rapporten visar att summan av vår primärenergianvändning är negativ, det vill säga det används mindre primärenergi med Växjö Energis verksamhet än utan. Totalt bidrog Växjö Energi till att minska användningen med drygt 614 GWh under 2017, jämfört med drygt 431 GWh under 2014.

Huvudorsaken till resultatet är att Växjö Energi i sin nya kraftvärmeanläggning använder biobränslen med låg primärenergianvändning, men också att fjärrvärmeproduktionen möjliggör elproduktion i kraftvärmeverket.  Denna el ersätter i sin tur el med klart högre primärenergianvändning, skriver Profu bland annat i sin rapport.

Ett naturligt kretslopp

I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät på cirka 40 mil där det produceras värme och kyla till cirka 7 000 villor och 700 företag. Fjärrvärmen tillverkas av avverkningsrester från skogen som annars gått till spillo, till exempel grenar, bark och spån. Samtidigt som fjärrvärmen produceras genereras förnybar el. Efter förbränning av biobränslet återförs askan till skogen för att återföra näring till naturen i ett slutet kretslopp. Erik Tellgren berättar att alla som väljer fjärrvärme bidrar:

Jordens resurser är inte oändliga och därför behöver vi hushålla med dem vi har. Alla som väljer fjärrvärme bidrar till att minska användningen av primärenergi och det är fantastiskt att se vilken skillnad det gör.

Om Primärenergi

Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan, till exempel träd, sol, vind, vatten, kol och olja. Man kan se det som ett mått på hur effektivt jordens resurser används innan energin kommer användaren till nytta, till exempel i form av el till en glödlampa. Fjärrvärme har en låg primärenergianvändning i jämförelse med konkurrerande alternativ.Pyramid som visar flödet av primärenergi i botten och därefter utvinning. förädling, transporter, energiomvandling samt användning i toppen på pyramiden. 

Syntolkning: Pyramid som visar flödet av primärenergi i botten och därefter utvinning. förädling, transporter, energiomvandling samt användning i toppen på pyramiden. Primärenergi är den totala användningen av energi som utnyttjas när vi som användare använder energi. Primärenergi speglar därmed den totala resursanvändningen från vår energianvändning.