Växjös fjärrvärme är både konkurrenskraftig och värdefull

Växjö Energi strävar efter att erbjuda förnybar fjärrvärme som är hållbar, konkurrenskraftig och en värdefull uppvärmningsform som avlastar elsystemet i Växjö. Vi känner stort engagemang för samhällsutvecklingen och menar att vi kan bidra till att skapa värde för invånarna i Växjö på kort och lång sikt.

Svar till Fastighetsägarna Syd tillsammans med ett flertal fastighetsägare i Växjö (SMP 28/12 2023).

I ert brev adresserar ni ett antal områden där ni känner att vi på Växjö Energi inte levt upp till era förväntningar på oss som energileverantör, vilket vi tar till oss med stort allvar. Nedan vill vi försöka besvara några av de frågor ni har och berätta hur vi jobbar nu och framåt med dessa.

Rådande omvärldsläge med krig i Europa har, förutom stort lidande, lett till brist på biobränslen och obalans i tillgång och efterfrågan på den nordiska marknaden med kraftiga och snabba prishöjningar som följd. Vi drabbas direkt av denna kraftiga kostnadsökning på nära 70 % redan från sommaren 2023.

Växjö Energi producerar förnybar fjärrvärme och el av rest- och spillströmmar från tusentals småländska familjeskogsbruk och många närliggande trävaruindustrier. Att finnas mitt i denna aktiva skogsregion är fördel för oss, våra kunder och de vi samverkar med för framtiden. Detta inte minst i jämförelse med andra bränslemixar som innehåller fossila inslag som sopor och fossil gas som nu drabbas av betydande och allt högre avgifter för sina fossila utsläpp exempelvis genom utsläppshandelssystemet EU-ETS.

Vårt fjärrvärmepris i Växjö står sig bra vid jämförelse med övriga landet, där vårt pris efter höjningen den 1 januari 2024 ligger i mittenskiktet av landets alla fjärrvärmenät. Under perioden från och med 2015 och fram till nu, inklusive prognos 2024, ser vi att har följsamhet med den allmänna kostnadsutvecklingen, återspeglad av utvecklingen av konsumentprisindex. I den jämförelsen har vi därmed haft relativt stabila och förutsägbara fjärrvärmepriser, till skillnad från elen på den alltmer volatila elmarknaden som nu står inför enormt stora investeringar i elektrifieringen de närmaste 15-20 åren.

”Når vi ibland inte ut riktigt så beklagar vi detta och vill göra bättre.”


Vi förstår er oro över det ansträngda ekonomiska läge som råder och vi beklagar att vi behöver göra en prishöjning på fjärrvärmen. För att hålla en så öppen och frekvent dialog som möjligt med er, våra kunder, har vi under året löpande kallat till dialogmöten för att informera om situationen. Vi har även informerat via brevutskick och i olika medier. Samtidigt jobbar vi intensivt med interna besparings- och förbättringsinsatser för att pressa våra kostnader ytterligare. Vi betonar att vi fortsatt vill ha löpande dialoger och samverkan med våra kunder och andra intressenter för att säkerställa att vår fjärrvärme förblir det bästa alternativet. Detta nu utanför den sk Prisdialogen som vi dock både hoppas och tror naturligt kommer att anpassas framåt, så att den fortsatt följer med i hur marknaden och leveranskedjan utvecklas.

Kan vi göra mer tillsammans? Absolut! - Vi gör redan mycket tillsammans med våra kunder och i våra kunddialoger lyfter vi mer som vi kan göra tillsammans så som optimering av värmecentraler, rätt nivåer på temperaturer och flöden, effektstyrning, värmelagring, AI funktionsanalyser och mer som redan ger fina resultat hos olika kunder. Fjärrvärmenätet ger ju möjligheten till delning så att värme som inte kan nyttiggöras på ett bra sätt i en del av nätet kan komma till god nytta i en annan del. Det finns flera exempel där fjärrvärme eller fjärrkyla nu används och sedan återbrukas på olika sätt, inte bara en gång utan flera gånger, innan det uppstår behov av att fylla på med lite ny energi från våra fjärrvärmeanläggningar. Detta gynnar alla användare av fjärrvärme. Här kan vi göra mer tillsammans!

När det gäller den juridiska grunden för våra justeringar vill vi betona att vi noggrant följer ingångna avtal och villkor och vederbörligen har kommunicerat uppkomna förändringar i olika kanaler i rätt tid. Samtidigt vill vi ännu bättre förstå och förtroendefullt samverka med våra kunder här i Växjöregionen. Når vi ibland inte ut riktigt så beklagar vi detta och vill göra bättre.

Framåt ser vi att vår fjärrvärme fortsätter att hålla en konkurrenskraftig och betydelsefull position. Fjärrvärmen bidrar starkt till att avlasta elsystemet så att den dyrbara elen kan användas där och när den verkligen behövs bäst. Fjärrvärmen gör även dubbel nytta genom att vi samtidigt kan producera lokal, förnybar och planerbar el – vilket inte minst är viktigt för att locka näringar och nya invånare till Växjö.

Vi alla på Växjö Energi känner stort engagemang för den regionala och lokala samhällsutvecklingen. Vi drivs av att skapa värde för våra kunder genom att erbjuda flera olika samhällsnyttor –som förnybar fjärrvärme, lokal elproduktion, ett stabilt och tillgängligt elnät och nu mycket hög tillgång till snabbt och säkert fiberbredband. Vi vill helt enkelt aktivt bidra till en hållbar och fin framtid för Växjö och dess invånare.

Styrelsen för Växjö Energi, genom styrelsens ordförande Hugo Hermansson (S)

Replik från Smålandsposten 11 januari 2024

Läs Fastighetsägarnas debattartikel i Smålandsposten 28 december 2023