Fjärrvärme i Ingelstad

Anläggningen i Ingelstad är helt fossilbränslefri sedan år 2012 då Eo1-oljan ersattes med biodiesel, RME. Det innebär att allt bränsle som används här är förnybart.

Cirka 150 kunder får sin värme från anläggningen, där den största kunden är Vidingehem. Kulvertnätet har en längd på 11 167 meter och en volym på 63 kubikmeter.

Anläggningen togs i drift år 1996 och försågs med en JF Integral-panna med en effekt på 1 MW för trädbränsle samt en VEÅ-oljepanna med en effekt på 2 MW. Anläggningen byggdes ut år 2006 med en Teem-pelletspanna på 0,7 MW. Samtidigt byttes oljepannan till en ny på 3,5 MW.

Under vinterhalvåret är båda biobränslepannorna i drift, men under sommarhalvåret klarar en panna att möta behovet. Rökgaserna från biobränslepannorna renas via multicykloner. Anläggningen är även utrustad med reservkraft så att värmeleveransen inte påverkas av ett strömavbrott.

Anläggningen producerar cirka 9,5 GWh/år, vilket ersätter cirka 1 000 kubikmeter eldningsolja med biobränslen. Råvaran till pannan på 1 MW består av 100 % förnybart biobränsle från skogen, som grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna. Vid maxlast förbrukas cirka 40 kubikmeter per dygn och det går åt cirka 10 000 kubikmeter per år. Till pannan på 0,7 MW används träpellets.