Så fixar vi el och biologisk mångfald

Växjö Energi jobbar för att förbättra den biologiska mångfalden. Både ledningsgatorna i skogen och grönytorna på bolagets nätstationer har viktiga roller i arbetet. – Det är både en samhällsfråga och en existentiell fråga, säger Örjan Kvist, sektionschef på Växjö Energi Elnät Drift.

FN:s medlemsländer antog 2015 Agenda 2030 med totalt 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål 15 handlar om det som är grunden till allt liv på jorden: biologisk mångfald och hållbara ekosystem.
– Det är självklart för Växjö Energi att jobba med hållbarhet, på samma sätt som att vi har hundra procent fossilfri verksamhet, att vi rensar ut skadliga kemikalier och satsar på smarta elmätare som hjälper människor att bli mer energieffektiva. Alla åtgärder skapar en bättre miljö och hjälper oss att hushålla med resurserna, säger Örjan Kvist, sektionschef på Växjö Energi Elnät Drift.

Milslånga ledningar

Växjö Energi har cirka 4,5 mil elledningar ovan jord, så kallat luftledningsnät. Under ledningarna har det skapats 30–40 meter breda gator där träd rensats undan för att inget av dem ska falla på ledningarna. Dessa gator har visat sig ha positiv betydelse för vissa växt- och djurarter, då ledningsgatorna blir som en form av ängsmarker.
– Marken hålls öppen och det blir ljust, det skapar bra villkor för flora och fauna, säger Örjan.

Eftersom träd fortsätter att växa och på sikt kan utgöra ett hot mot ledningarna ses de över regelbundet. Under den senaste översynen jobbade Växjö Energi tillsammans med kommunekologen Janne Kolehmainen och såg till att inventera alla skyddsvärda träd som fanns där ledningsgatorna går genom naturreservat. Träden markerades ut digitalt i en app i telefonen.
– Den smidiga tekniken underlättar. De 27 träd kommunekologen hade bedömt som skyddsvärda gav vi en extra inspektion. De allra flesta kommer vi att kunna ha kvar, säger Örjan Kvist.

Modernt arbetssätt

Växjö Energi har även lagt upp en skötselplan för fem av sina fördelningsstationer. På platserna med ställverk finns det grönytor som också spelar en roll i det viktiga arbetet med att främja biologisk mångfald.
– Tidigare var vi inriktade på att hålla grönytorna i god ordning. Vi klippte gräset
och avlägsnade sly. Nu arbetar vi lite annorlunda, vi siktar vi på att hålla efter invasiva arter och att skapa bra förutsättningar för blommor och insekter. Det blir som en blomsteräng.

Vad har kunderna för nytta av arbetet ni gör?
– Det handlar om att ha ett modernt arbetssätt som inriktar sig på hållbarhet. Det tror jag kunder och samarbetspartners förväntar sig av oss. Vi driver på arbetet och försöker vara proaktiva. Vi ligger hellre ett steg före än efter, säger Örjan Kvist.

Fakta

  • Växjö Energi jobbar med att skapa biologisk mångfald i de ledningsgator som finns i vårt elnät i och omkring Växjö.
  • Tillsammans med kommunekologen har det gjorts en inventering av skyddsvärda träd vid ledningsgatorna.
  • Fem fördelningsstationer i Växjö har grönytor som sköts enligt en plan där
    biologisk mångfald prioriteras. Växjö Energi jobbar för att stationer och ledningar ska vara drift- och personsäkra samtidigt som det tas hänsyn till växt- och djurliv.
  • Biologisk mångfald bidrar till människors välfärd och livskvalitet genom bland annat klimatutjämning, vattenreglering och pollinering.