Kraftigt ökade bränslepriser leder till att Växjö Energi höjer priset på fjärrvärme

Fjärrvärmekunderna i Växjö har idag ett lägre fjärrvärmepris än kunderna i Braås, Ingelstad och Rottne, tack vare intäkter vid försäljningen av så kallade elcertifikat via kraftvärmeproduktionen på Sandvik 3. De elcertifikat som hittills givit ett lägre pris för kunder i Växjö har nu spelat ut sin roll och grunden för att ha två prisområden är därmed borta.

I ett första steg ser Växjö Energi därför över sin prisstruktur för sina företagskunder och inför ett gemensamt prisområde för dessa fjärrvärmekunder med anledning av de kraftigt ökade bränslepriserna. Den nya prislistan innebär en höjning för näringsidkare med fjärrvärmeanläggning i Växjö. För näringsidkare med fjärrvärmeanläggning i Braås, Ingelstad eller Rottne sker ingen förändring. Prishöjningen för företagskunderna i Växjö planeras att införas den 1 september i år.

I nästa steg, till årsskiftet, planeras även för ett gemensamt prisområde för privatkunder. Förändringen innebär en prishöjning på i snitt 8 procent för privatkunderna i Växjö. Från den 1 januari 2024 planeras därutöver en generell prishöjning för alla kunder i Växjö kommun på i snitt 7 procent för företagskunderna och i snitt 13 procent för privatkunderna. Dessa prishöjningar kommer genomföras förutsatt att vederbörligt beslut fattas i kommunfullmäktige 29 augusti 2023.

– ”Då vår fjärrvärme kommer från 100 procent förnybart biobränsle i form av rest- och spillströmmar som grenar, toppar, spån och bark där bränslet utgör den största enskilda kostnadsposten så påverkas vi direkt av de ökade priserna på biobränsle och behöver agera snabbt. Trots minskad tillgång på biobränslen har vi säkerställt leveranser för kommande säsong. Vi är glada för att vi finns mitt i Småland med närhet till och goda relationer med, tusentals familjeskogsbrukare och en omfattande livaktig trävaruindustri ”säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Bakgrund till de kraftigt höjda biobränslepriserna

De kraftigt ökade priserna på biobränsle beror på en kombination av ökad efterfrågan från många länder i Europa, och en minskad tillgång på biobränslen. Detta beror i sin tur på en rad faktorer, som sammanfaller:

• Strypta flöden från Ryssland, Ukraina, Belarus m.fl. på grund av kriget gör att länder som tidigare importerade därifrån nu vänder sig till andra länder, bland annat Sverige.

• Den svaga konjunkturen har medfört minskat byggandet av hus etc. i Sverige vilket ger mindre restvolymer i form av bark, spån och även grot (grenar och toppar). Dessa restfraktioner är mycket vanliga biobränslen i fjärrvärmen.

• Den låga kronkursen gör att Sverige är ett attraktivt land att importera från.

• Volymer av träd som var insektsskadade, och därför använts som biobränslen, har avtagit och betydande kvantiteter har exporterats.

Mer information hittar du på veab.se/foretag/fjarrvarme/priser/

För frågor kontakta gärna:
Erik Tellgren, 0470-77 51 01, erik.tellgren@veab.se