Kraft åt framtiden

Växjö Energi är en viktig kraft i samhället och vi upplever ett ökande intresse för såväl våra energi- som kommunikationslösningar. Året 2023 har dock präglats av en turbulent omvärld, vilket har varit utmanande både för oss och våra kunder.

Genom våra produkter förnybar värme, kyla, el och bredband lever vi upp till vårt löfte att vara ”En del av din vardag”, varje dag, timme och sekund. Infrastrukturen med värmekomfort, el och uppkoppling är nödvändig för att hålla vardagen i gång för regionens invånare, företag och organisationer. Det är ett inspirerande, om än krävande, uppdrag.

Fjärrvärmen har en nyckelroll

Kriget i Ukraina har fortsatt att skapa enormt lidande och satt ljuset på Europas sårbarhet när det gäller fossila bränslen. För att möta framtidens utmaningar är elektrifieringen och övergången till förnybara energikällor avgörande. Här spelar kraftvärmen från Sandviksverket och andra kraftvärmeverk en nyckelroll. Ju fler som väljer fjärrvärme, desto mer förnybar elkraft kan vi producera till rimliga priser. Redan idag avlastar fjärrvärmen det svenska elsystemet med upp till 10 GW, vilket överstiger effekten hos den installerade kärnkraften. Mer el är avgörande för att lyckas med elektrifieringen, särskilt när fossil- fri el är begränsad och dyr.

Under året har biobränslepriserna ökat med hela 70 procent, som en följd av en bristsituation i hela Europa, även det en konsekvens av kriget. Eftersom vår fjärrvärme är helt baserad på förnybara biobränslen som grenar, bark och spån, påverkas vi direkt av dessa höjda priser. Med detta i åtanke har vi varit tvungna att be våra kunder om en betydande prishöjning på fjärrvärme, vilket vi beklagar, särskilt med tanke på den redan kyliga ekonomin och den osäkra omvärlden. Vi arbetar aktivt, och med goda resultat, med interna kostnadsminskningar för att ta en betydande del av kostnadsökningen. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att fjärrvärme förblir en trygg och långsiktig energilösning även i framtiden. Vi ser framför oss att priserna på biobränsle kommer att stabiliseras när övriga europeiska länder etablerar nya försörjningskedjor, på samma sätt som de gjorde med skiftet från rysk naturgas. Vi ser också positivt på möjlig- heten att hållbart använda mer grot från de svenska skogarna, vilket ytterligare bidrar till att stabilisera prisnivåerna.

Samverkar över nationsgränserna

Energibranschen står inför många utmaningar, men även lösningar relaterade till elektrifiering och effektbehov. Utveck- lingen fortsätter stadigt framåt, och känslan är att det just nu händer mer än någonsin. På Växjö Energi jobbar vi aktivt med att optimera hur vi producerar och använder fjärrvärme. Redan idag genererar vi lokalt betydande mängder el i förhållande till det värmebehov vi tillgodoser. Vi utforskar nu tekniker som har potentialen att trefaldiga vår elproduktion, vilket vore en enorm vinst för regionen.

Samarbete och innovation är nyckeln till att förändra på större skala och därigenom minska klimatpåverkan. Självklart ska vi på Växjö Energi dra vårt strå till stacken. För det är bråttom nu. Den globala uppvärmningen fortsätter, och de beslut som fattats hittills räcker inte för att vända utvecklingen. Genom att driva utvecklingen av koldioxidinfångning arbetar vi för att göra minusutsläpp till verklighet. En vinterdag i Växjö skulle vi kunna tvätta luften från ca 1 000 ton koldioxid och bidra till att minska nivåerna av växthusgaser i atmosfären.

Avgifter och skatter för fossil energi skärps åt i allt raskare takt inom EU, nu senast genom ytterligare betydande skärpningar av utsläppshandelssystemet EU ETS. Därmed kommer minus- utsläpp att kunna bli en riktigt lönsam affär för Växjö Energi och våra kunder. Växjö kan därmed bli en ännu mer attraktiv plats för nyföretagande där det blir ”lätt att göra rätt” även i framtiden.

I mars 2023, och med Ursula von der Leyen som inspirerande invigningstalare, lagrades den första klimatinfångade koldioxiden någonsin av det danska projektet Greensand, 25 mil ut i Nordsjön, vilket uppmärksammades världen över. Jag har haft förmånen att delta i referensgruppen för detta projekt tillsammans med experter från samhället, miljörörelsen, fackförbund, industri och forskningsinstitut.

Här på hemmaplan arbetar vi nu med att säkra den nödvändiga infrastrukturen, från Sandviksverket till transport med tåg och båt samt permanent geologisk lagring av koldioxid under havsbotten. Vi tror på vår satsning, och det gör även politiker och samhället.

Investerar i elnätet

Investeringar i elnätet är avgörande för övergången till ett mer förnybart energisystem, där behovet av att hantera lokalt producerad el, elbilar, datahallar, mer elintensiv industri med mera blir alltmer påtagligt. Under 2023 har vi fortsatt att bygga ut, föryngra och utveckla elnätet i Växjö och ligger här i fram- kant, vilket känns fantastiskt. En positiv trend är den ökande produktionen av egen solel i kommunen. Den 8 juni i somras nådde Växjös solcellsanläggningar ett rekord när de stod för hela 25 procent av den totala elanvändningen, vilket är helt otroligt.

Behöver hushålla med elen

För en betydande del av vår elanvändning i Växjö är vi, trots en i jämförelse god lokal självförsörjningsgrad, beroende av intransport av el, från långväga produktionskällor, genom stamnätet. Här är södra Sverige i en bekymmersam situation med låg självförsörjningsgrad och otillräcklig eleffekt för lång tid framåt vilket också blir ett allt större bekymmer för den samhällsutveckling vi önskar oss. Vi behöver värna om en klok hushållning av just elektricitet och använda el där den verkligen behövs.

Vi behöver också välja andra alternativ där så är möjligt, som bättre klimatskal på våra hus och lågvärdiga energibärare som fjärrvärme och fjärrkyla.

Under 2023 har vi även förverkligat flera initiativ för att möjlig- göra en smartare elanvändning. Sedan årsskiftet har de allra flesta av våra elnätskunder fått sina elmätare utbytta till nya, smartare sådana. Det blir därmed enklare att följa sin egen användning, och spara el både i hushållen och på företagen. Vi övergår också till en prissättning med timpriser på effektavgift och överföringsavgift, så att kunderna kan påverka elnätsavgiften genom sättet de använder el.

Fler får fiber

Bredbandsutbyggnaden fortsätter att vinna mark i Wexnets ägarkommuner, och vi är glada över att vara en del av denna framstegsresa. Vi satsade tidigt på att nå det nationella bred- bandsmålet, att 95 procent av hushållen och företagen skulle få tillgång till bredband om 100 Mbit/s, år 2020. Nu jobbar vi för nästa mål, där 98 procent ska ha tillgång till bredband med 10 gånger högre kapacitet. Även här ligger vi i god fas. I Lessebo och Växjö kommun är målet redan uppnått, vi är på god väg även i Tingsryd och Alvesta.

Det är viktigt för attraktiviteten för vårt område att vi ligger i framkant med tillgång till snabbt och säkert bredband – den nya samhällskritiska infrastrukturen.

Under året beslutade Post- och telestyrelsen att ge stöd till Wexnet för att bygga ut bredband i 13 nya projekt på landsbyg- den. Det innebär att ytterligare cirka 850 hushåll och företag kommer att kunna ansluta sig i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Med fiber är du del av något större, och det är fantastiskt att vara med och förverkliga dessa framsteg.

Pålitlig kraft

Vi har agerat kraftfullt under 2023 för att möta de utmaningar som uppstått, och genom interna kostnadsbesparingar och kvalitetshöjande insatser har vi lyckats realisera betydande resultatförbättrande åtgärder, både för innevarande år och för 2024. Detta för att tackla den markanta kostnadsökning som de kraftigt stigande bränslepriserna har medfört. Det ekonomiska resultatet är trots det något svagare än budgeterat.

Ett stort tack riktas till alla engagerade medarbetare som dagligen, 24/7, arbetar hårt för att göra vardagen enklare och mer hållbar för våra kunder. På Växjö Energi är just Agera ett av våra värdeord, och det kan jag stolt konstatera att vi verkligen gör. Vi är en pålitlig kraft i vardagen, och det är precis vad vi kommer att vara även i framtiden. Tillsammans gör vi verklig skillnad.

Erik Tellgren,
vd Växjö Energi