Fjärrvärme i Braås

Anläggningen i Braås är helt fossilbränslefri sedan 2012, då vi ersatte Eo1-oljan med biodiesel, RME. Det innebär att allt bränsle som används i Braås är förnybart.

Cirka 150 kunder får sin värme från anläggningen, där den största kunden är Volvo Articulated Haulers och Vidingehem. Kulvertnätet har en längd på 9 881 meter och en volym på 205 kubikmeter.

Anläggningen togs i drift år 1999 och försågs med en JF Integral-panna med effekt på 3,5 MW för trädbränsle, samt två VEÅ oljepannor med effekt på 3 respektive 6 MW, för spetslast och reserv. Anläggningen byggdes ut år 2001 med en JF-pelletspanna på 1,5 MW. Rökgaserna från biobränslepannorna renas via multicykloner. 

Anläggningen producerar cirka 20 GWh/år, vilket ersätter cirka 2 200 kubikmeter eldningsolja med biobränslen. Råvaran till pannan på 3,5 MW består av 100 % förnybart biobränsle från skogen, som grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna. Till pannan på 1,5 MW används träpellets.