Växjö växer – precis som elnätet

Samhället är på väg att bli allt mer elektrifierat. För Växjö Energi är det kundernas betalning av elnätsavgiften som möjliggör det intensiva utvecklingsarbetet av Växjös elnät.

Växjö Energis elleverans:

Vi har beredskap 24/7 för att snabbt kunna åtgärda eventuella avbrott.
Leveranssäkerheten är enligt den senaste mätningen 99,997 procent.


Just nu sker det stora investeringar i elnätet. Bland annat har elverket vid Växjösjön, som förser stora delar av centrum med el, moderniserats och blivit mer kraftfullt. Dessutom utvecklas ett nytt elnät vid Nylanda verksamhetsområde där de första företagen är på väg att etablera sig.

– Samhället blir alltmer digitaliserat och toleransen mot elavbrott minskar. Vårt arbete med elnätet ligger i framkant och det känns bra, säger Emelie Andersson, som är marknadsingenjör på Växjö Energi.

Nätavgiften finansierar modernisering

Växjö Energis arbete finansieras av den så kallade elnätsavgiften, som alla kunder betalar. Avgiften går till arbetet med att bygga ut, drifta, underhålla och förnya elnätet. Hur stor avgiften är beror på huvudsäkringens storlek och hur mycket el kunderna använder. Att avgiften är rimlig kontrolleras av Energimarknadsinspektionen.

– Vi gör elnätet smartare och mer flexibelt, bland annat ska det kunna ta emot förnybar elproduktion från mikroproducenter. Det är ett viktigt utvecklingsarbete som pågår, säger Emelie Andersson.

Olika nätavgifter i landet

Hur kommer det sig att elnätsägare tar ut olika stor avgift?
– Det beror i grunden på att bolagen, som exempelvis Växjö Energi, gör olika uppskattningar om hur mycket investeringar i nätet som behövs. Det har också funnits en viss osäkerhet runt intäktsramarna, som bestäms av riksdagens politiker, säger Emelie Andersson.

Kostnaden för att få el levererad består av två delar:

  • Elhandelskostnaden baseras på hur mycket el du förbrukar. Du betalar per använd kilowattimme och du väljer fritt vilken leverantör du vill köpa din el från.
  • Elnätsavgiften betalas till det energibolag som har hand om elnätet. I Växjö är det Växjö Energi som ansvarar för ledningarna.