Miljövärden

Sedan december 2019 är alla våra anläggningar 100 procent fossilbränslefria och eldas endast med förnybart biobränsle från skogen som bark, spån och avverkningsrester som grenar och toppar.

Här kan du läsa om våra miljövärden för fjärrkyla.

Miljövärden – fjärrkyla 2023

Total primärenergifaktor: 0,00
Total CO2 från förbränning: 0,00 g CO2 ekv/kWh
Total CO2 från transport och produktion av bränslen: 0,01 g CO2 ekv/kWh

Fördelningen av tillförd energi till värmeproduktionen ses i diagrammet nedan. 

Med återvunnen energi avses RT-flis.

Förnybart inkluderar sekundära biobränslen samt förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution.

Fördelning i procent

 

Primärenergifaktor

Primärenergi avser de naturresurser som används i hela kedjan fram till vår slutkonsumtion. Träd, sol, vatten, vind, kol och olja är primärenergi när de används för att göra el, värme eller kyla med mera. För att få fram primärenergifaktorn undersöker man hur mycket energi som gått åt vid utvinning, transporter, omvandling med mera.

Att analysera primärenergianvändningen ger en helhetsbild av hur effektivt en verksamhet hushållar med jordens resurser för att tillgodose behovet av energi. Ju lägre siffra desto bättre.

Läs mer om vårt primärenergibokslut för 2017