Fjärrvärme i Rottne

Anläggningen i Rottne är helt fossilbränslefri sedan år 2012 då Eo1-oljan ersattes med biodiesel, RME. Det innebär att allt bränsle som används här är förnybart.

Cirka 180 kunder får sin värme från anläggningen, där den största kunden är Vidingehem. Kulvertnätet har en längd på 10 383 meter och en volym på 64 kubikmeter.

Anläggningen togs i drift år 1998 och försågs med en JF Integral-panna med effekt på 1,5 MW för torra trädbränsle samt en VEÅ-oljepanna med en effekt på 3 MW. Under 2004 gjordes en stor om- och tillbyggnad då det tidigare bränsleinmatningssystemet byttes ut. Anläggningen kompletterades med ytterligare en JF Integral-panna på 1,5 MW, samtidigt som den gamla JF-pannan byggdes om för att eldas med fuktigare trädbränsle. Effekten sänktes då till 1,2 MW.

Under vinterhalvåret är båda biobränslepannorna i drift, men under sommarhalvåret klarar en panna att möta behovet. Rökgaserna från biobränslepannorna renas via multicykloner. Anläggningen är även utrustad med reservkraft så att värmeleveransen inte påverkas av ett strömavbrott.

Anläggningen producerar cirka 12,5 GWh per år, vilket ersätter cirka 1 300 kubikmeter eldningsolja med biobränslen. Råvaran består av 100 % förnybart biobränsle från skogen, som grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna.