”Fjärrvärme möjliggör elektrifieringen, på riktigt”

– Vad kostar elen i framtiden när vårt elbehov snabbt ökar från 140 till 300 terawattimmar? Hur ska all el produceras? Fjärrvärme är en del av lösningen för ett hållbart energisystem. Samtidigt måste vi hushålla med el och tvätta koldioxid ur atmosfären, säger Erik Tellgren, vd för Växjö Energi.

El är fantastiskt. Frågan är hur vi kan framställa den utan att belasta klimatet med fossila utsläpp och hur vi kan återbruka befintlig energi av lägre valör och i en annan form.

Fjärrvärme del av svaret

En del av svaret är fjärrvärmesystemet.
– Ett fjärrvärmesystem hanterar energi av många olika valörer och tar vara på restoch spillströmmar som finns lokalt. Det gör att samma system kan tillgodose många olika behov i samhället utan att ny el måste tillföras utifrån – el som kan ha producerats på ett mindre bra sätt.

Varje ny kilowattimme el som vi vill använda kommer idag från i huvudsak fossil produktion i Nordeuropa. Det gäller oavsett om Sverige exporterar eller importerar el. Både i somras och förra sommaren har det oljedrivna Karlshamnsverket varit i drift. Det är den sista livlinan i kraftsystemet när elbehovet kräver.
– Elektrifieringen är absolut ett av våra viktigaste fordon på vägen mot en hållbar framtid. Men det ger sannerligen inget frikort för att slösa på el. El är en fantastisk energibärare och bör bara användas där det inte finns tillgång till bra alternativ, säger Erik Tellgren.

Redan idag hämmas utvecklingen i många kommuner av att tillgången på el stundtals är begränsad, genom bristande elproduktions och/eller eldistributionskapacitet. Här blir det viktigt att värna den lokala elförmågan som exempelvis i Växjö kommun genom sin fossilfria kraftvärme och fjärrvärme.

Sveriges elsnålaste stad

– Nyligen imponerades elbolaget Tibber av Växjöbornas låga elanvändning och konstaterade att Växjö är ”Sveriges elsnålaste stad”. Det beror på att vi i Växjö tidigt såg värdet i närproducerad energi från förnybara lokala rest- och spillströmmar. 

Fjärrvärmen i Växjö ger dubbel nytta: Istället för att använda el till uppvärmning (som värmepumpar) tillförs förnybar el till systemet – vår största bristvara för en hållbar omställning. En byggnad i Växjö som värms med fjärrvärme ger förnybar el på köpet, minst lika mycket el som en normal värmepumpslösning förbrukar.

Tar tillvara på restvärmen

– Vi använder sekundära energiråvaror från skogen för att producera förnybar el. Sedan tar vi vara på restvärmen från elproduktionen för att framställa fjärrvärme och fjärrkyla. I Sverige motsvarar fjärrvärmen och kraftvärmen 10 gigawatt i elproduktionskapacitet. Det är en betydande del av landets förmåga och större än kärnkraften. Av många goda skäl är det alltså viktigt att vi tillsammans värnar vår lokala förmåga för att möjliggöra fortsatt hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.
Sveriges mål är att vara klimatneutralt 2045. Europas mål år 2050 och Kinas 2060.
– Vi måste nå de målen. Alternativet är alldeles för kostsamt i form av olika naturkatastrofer och följderna av dessa katastrofer.
Enligt, bland andra, den svenska strategin Klimatpositiv framtid SOU 2020:4 och International Energy Agency, IEA, krävs tre saker samtidigt:

  • En omfattande elhushållning.
  • Full omställning av elproduktionen till förnybar el.
  • En minskad klimatbelastning genom tvättning av koldioxid ur atmosfären.

– Bara med alla tre åtgärderna samtidigt kan man komma i närheten av den nödvändiga utvecklingen mot ett klimatneutralt uthålligt samhälle, säger Erik Tellgren.

Vill fånga in koldioxid

Växjö Energi både kan och vill fånga in koldioxid från atmosfären och kan vara igång med det om två år – förutsatt att staten ger tillräckliga ekonomiska incitament vilket inte verkar vara fallet ännu i den svenska budgeten 2022, enligt Erik Tellgren.
Han är ivrigt påhejad av chefen för FN:s klimatorgan, uppskattad av Microsofts hållbarhetschef Europa och rådfrågad av enskilda stater.
– Bara vi i Växjö skulle kunna fånga över 1 000 ton växthusgaser från atmosfären per dag under vinterhalvåret. Det är nästan magi. Detta kan fjärrvärmeanvändarna i Växjö åstadkomma – fantastiskt!
Fjärrvärme och kraftvärme är en underutnyttjad källa för energiproduktion i världen. Men en positiv nyhet är att London nu planerar för ett stort fjärrvärmenät baserat på olika restbränslen, byggt av Vattenfall. Det gläder Erik Tellgren.
– Jag hoppas att fjärrvärme och kraftvärme får spela en större roll i framtiden. Den är effektiv, bekväm, närproducerad och bygger på våra lokala restströmmar och spillvärme. Vi har lovat varandra att bli klimatneutrala och minska halten av växthusgaser så att kommande generationer också kan få sina grundläggande behov tillgodosedda.

Erik Tellgrens råd för hållbar energiförsörjning:

  • Bygg ut fjärrenergisystemet i världens städer och anpassa det efter lokal förnybar energiråvara. Här bistår Växjöborna och Växjö Energi FN:s miljöprogram i ett viktigt FN-initiativ, District Energy in Cities; Unlocking the potential of energy efficiency and renewable energy.
  • Dela och återbruka så mycket energi som möjligt genom fjärrvärmesystemet, ”restvärmestaden”.
  • Sänk halten växthusgaser i den redan övermättade atmosfären. Utan bioenergi ingen realistisk koldioxidtvättning. Ta vara på möjligheten. Det är effektivt och nödvändigt.
  • Hushåll varsamt med ren el. Vägguttags-el är den högst förädlade formen av energi. Exempelvis är Växjös fjärrvärme 50 gånger mer resurseffektiv att använda där det är möjligt.
  • Se till att elektrifieringen snabbt ställs om till förnybar elproduktion, på riktigt.
  • Öka kapaciteten i elnäten för att få fram elen effektivt. Investeringarna i elproduktion och distribution för de senaste elanvändningsprognoserna är svindlande och omsluter flera tusen miljarder kronor.