Vår prismodell för elnätsavgifter

Från och med 1 januari 2023 har Växjö Energi Elnät en ny prismodell med rörlig överföringsavgift. Detta beror på en allt större variation på elhandelspriset och att det periodvis är mycket högt.

Bakgrund till nya elnätsavgiften

För att driva elnäten går det åt el, dessa kallas för nätförluster. När marknadspriset på el stiger ökar förlustkostnaderna vilket har gjort att en fast överföringsavgift har blivit svår att beräkna på ett rättvist sätt. Därför sätts priset idag delvis utifrån marknadspriset på el.

Överföringsavgiften följer nu den löpande kostnaden för el som används för att driva elnätet. Det innebär att du som kund får en mer kostnadsriktig nätavgift där du får en indikation via priset på när det är som mest lämpligt att använda elen. 

Elnätspriser från 1 januari 2023

Vanliga frågor och svar

Hur mycket kommer jag betala i nätavgift framöver?
Här kan du se ett diagram som visar utfall och prognosvärden. Dessa uppdateras varje månad och utfallet presenteras efter månaden. Du kan också se ett förväntat ”snittpris” över året och med hjälp av räkneexemplen se hur nätavgiften beräknas. 

Hur påverkar det nya priset en typisk kund?
Vi beräknar att månadskostnaden ökar enligt följande:

 • Lägenhetskund som förbrukar 2 000 kWh ökar priset med 11 kronor i månaden.
 • Villakund med 16A och som förbrukar 5 000 kWh ökar priset med 28 kronor i månaden.
 • Villakund med eluppvärmning och 20A och som förbrukar 20 000 kWh i månaden ökar priset med 107 kronor i månaden.

Priset är ett beräknat genomsnitt för 2023 och är baserat på prognoser som togs fram 2 januari 2023.

Vad kan jag som säkringskund göra för att minska kostnaden?
Som säkringskund kan du följa elhandelspriset och använda mindre el när priset är högt och dra ner användandet under sådana perioder. Det gör att både dina och samhällets kostnader minskar. Dessutom är det alltid lönsamt att se över sitt användande och spara el.

Tips på hur du kan spara energi i hemmet

Vad kan jag som effektkund göra för att minska kostnaden?
Som effektkund kan du se över när på dygnet du använder din el. Till exempel kan man se över möjligheten att jämna ut effekttoppar över dygnet och på det viset minska den totala effekten. Det innebär att du betalar för en lägre total effekt. Det som kan få störst genomslag är att följa elhandelspriset och försöka använda mindre el de timmar när priset är högt. Dessutom är det alltid lönsamt att se över sitt användande och spara el.

Varför inför Växjö Energi en förändrad prismodell?
Svenska kraftnät införde en avgiftsmodell med rörlig överföringsavgift 2020. Regionnätsägaren har informerat att man avser införa en motsvarande modell framöver. Bakom förändringarna ligger ökade kostnader för den el som går åt att driva elnäten, så kallat nätförluster, för samtliga nätägare. Detta innebär att Växjö Energi inför en rörlig överföringsavgift från och med 1 januari 2023.

Ni gör ju mångmiljonervinster inom Växjö Energi, varför höjer ni priset då?
Koncernen Växjö Energi består av helt tre fristående bolag, där Växjö Energi Elnät AB är det som ansvarar för elnätet i Växjö stad. Växjö Energi Elnät AB är ett reglerat och övervakat monopol, och energimarknadsinspektionen kontrollerar så att elnätsavgifterna är skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. En specifik del är så kallade korssubventioner, vilket inte får förekomma mellan elnät och elhandel eller elproduktion. 

Växjö Energi Elnät AB är helt fristående från elproduktionen från kraftvärmeverket – och har därför inte några intäkter för den el som produceras i Växjö Energi AB. Det höga elpriset påverkar oss i stället negativt, detta då det vid transporteringen av el i nätet går åt el för att driva nätet–detta är vad vi kallar överföringsförluster. Osäkerheten på elmarknaden med rekordhöga priser på el både i Sverige och i Europa, särskilt i elprisområde 4, där vi befinner oss –påverkar därför oss som nätägare negativt då vi får ökade kostnader när elhandelspriset ökar.

Vad gör Växjö Energi för att minska sina nätförluster?
En stor del av förlusterna sker i stamnätet, som drivs av Svenska kraftnät. De överför sina kostnader direkt till Regionnätsägaren, som i sin tur överför sina kostnader till oss som lokalnätsägare.

Med dagens elsystem är det inte möjligt att överföra el utan att det uppstår kostnader för att driva elnäten, så kallade förluster. Sverige är ett långt land, med i många fall stora avstånd mellan där elen produceras och där den används. Finns produktionen av el där den används, minskar kostnaderna för överföringsförluster. Vi jobbar aktivt med att bygga ett elnät som överför elen så effektivt som möjligt. Förutom långa transporter handlar det även om att välja rätt teknik för ledningar och annan utrustning och att noga följa och övervaka nätets effektivitet.

Dina elkostnader

Dina elkostnader består av tre delar:

 • Elen du använder
  Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Transport till din bostad
  Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
 • Skatter och avgifter
  Kostnad för skatter och avgifter till staten. Betalas till elnätsföretaget om ni inte själva är skattskyldiga.

Källa: Energiföretagen

Kontakta oss

Stefan Braun

Stefan Braun

Affärsområdeschef Elnät

0470-77 52 25