Förändrad prismodell för elnätsavgifter 2023

Växjö Energi Elnät inför från och med 1 januari 2023 en ny prismodell med rörlig överföringsavgift som delvis prissätts utifrån marknadspriset på el. Detta beror på en allt större variation på elhandelspriset och att det periodvis är mycket högt.

Nätförluster påverkar

För att driva elnäten går det åt el, dessa kallas för nätförluster. Ökar överföringsbehovet av el ökar mängden el som går åt för att driva elnäten. När marknadspriset på el stiger ökar förlustkostnaderna.

De ökade kostnaderna har i sin tur inneburit en betydande påfrestning på elnätsbolagen som är stora användare av el för att driva näten. Det ökade elhandelspriset påverkar samtliga aktörer, både lokal-, region- och stamnät, där slutanvändaren av el får vara med och betala för hela transportkostnaden.

Rörlig avgift för överföring

Prisförändringarna kommer att påverka kunder olika och berör både privat- och företagskunder. För effektkunder, varav merparten är företagskunder, kommer överföringsavgiften variera timme för timme. För säkringskunder, varav merparten är privatkunder, införs rörlig överföringsavgift som kan variera varje månad. Utöver detta betalar kunderna precis som idag även en fast abonnemangsavgift utifrån den säkringsstorlek man har. 

Svenska kraftnäts prismodell har idag en koppling till marknadspriset på el vilket innebär att deras överföringsavgift följer priset på elmarknaden.

– Vi vet att detta kan innebära en oro för våra kunder och vi tittar på olika möjligheter för kunderna att påverka sina kostnader genom att förändra användningen av el samt att spara el. Ett förändrat förbrukningsmönster där vi undviker toppar är bra för elsystemet i stort. Då får vi ett stabilt och säkert elnät och kan undvika effektbrist och onödiga kostnader, säger Stefan Braun, affärsområdeschef Elnät.

Nya elnätspriser från 1 januari 2023

Vanliga frågor och svar

Hur mycket kommer jag betala i nätavgift framöver?
Det är tyvärr omöjligt för oss att svara på exakt hur mycket du kommer betala. Men för att ge en fingervisning kommer vi att ta fram några exempel som bygger på de elprisprognoser och förutsättningar vi känner till just nu. Elnätsavgiften kommer att följa elhandelsprisets upp- och nedgångar på marknaden. Priserna kommer du att hitta här från början av december.

Ni gör ju mångmiljonervinster inom Växjö Energi, varför höjer ni priset då?
Koncernen Växjö Energi består av helt tre fristående bolag, där Växjö Energi Elnät AB är det som ansvarar för elnätet i Växjö stad.

Växjö Energi Elnät AB är helt fristående från elproduktionen från kraftvärmeverket – och har därför inte några intäkter för den el som produceras i Växjö Energi AB.

Vad kan jag som säkringskund göra för att minska kostnaden?
Som säkringskund kan du följa elhandelspriset och använda mindre el när priset är högt och dra ner användandet under sådana perioder. Det gör att hela samhällets kostnader minskar, vilket du har glädje av på sikt. Dessutom är det alltid lönsamt att se över sitt användande och spara el.

Tips på hur du kan spara energi i hemmet

Vad kan jag som effektkund göra för att minska kostnaden?
Som effektkund kan du se över när på dygnet du använder din el. Till exempel kan man se över möjligheten att jämna ut effekttoppar över dygnet och på det viset minska den totala effekten. Det innebär att du betalar för en lägre total effekt. Det som kan få störst genomslag är att följa elhandelspriset och försöka använda mindre el de timmar när priset är högt. Dessutom är det alltid lönsamt att se över sitt användande och spara el.

Varför inför Växjö Energi en förändrad prismodell?
Svenska kraftnät införde en avgiftsmodell med rörlig överföringsavgift 2020. Regionnätsägaren har informerat att man avser införa en motsvarande modell framöver. Bakom förändringarna ligger ökade kostnader för den el som går åt att driva elnäten, så kallat nätförluster, för samtliga nätägare. Detta innebär att Växjö Energi inför en rörlig överföringsavgift från och med 1 januari 2023.

Vad gör Växjö Energi för att minska sina nätförluster?
En stor del av förlusterna sker i stamnätet, som drivs av Svenska kraftnät. De överför sina kostnader direkt till Regionnätsägaren, som i sin tur överför sina kostnader till oss som lokalnätsägare.

Med dagens elsystem är det inte möjligt att överföra el utan att det uppstår kostnader för att driva elnäten, så kallade förluster. Sverige är ett långt land, med i många fall stora avstånd mellan där elen produceras och där den används. Finns produktionen av el där den används, minskar kostnaderna för överföringsförluster. Vi jobbar aktivt med att bygga ett elnät som överför elen så effektivt som möjligt. Förutom långa transporter handlar det även om att välja rätt teknik för ledningar och annan utrustning och att noga följa och övervaka nätets effektivitet.

Dina elkostnader

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Elen du använder
    Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Transport till din bostad
    Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Skatter och avgifter
    Kostnad för skatter och avgifter till staten. Betalas till elnätsföretaget om ni inte själva är skattskyldiga.

Källa: Energiföretagen

Kontakta oss

Stefan Braun

Stefan Braun

Affärsområdeschef Elnät

0470-77 52 25