Så funkar det svenska elnätet

Elen du får levererad hem till din bostad i Växjö transporteras genom flera olika nät: stamnätet, regionnätet och lokalnätet. Det svenska elnätet hänger ihop i ett enda system där elen kan transporteras över långa avstånd. Det innebär att elen kan transporteras genom hela Sverige och överföras mellan olika nät, innan den når din bostad i Växjö.

Stamnätet är som stora kroppspulsådern i det svenska elnätet och transporterar enorma mängder el från kraftverken ut i landet genom långa ledningar. Spänningen är så hög som 400 000 volt. Där stamnätet slutar transformeras elen ner till cirka 100 000 volts spänning och leds vidare till region- och lokalnäten. Växjö Energi är ett lokalt elnät och ansvarar för att leverera el till Växjö tätort. E.ON är regionnätet i vårt område. 

Så-funkar-det-svenska-elnätet.png
Syntolkning: En illustration av hur det svenska elnätet hänger ihop. Elen produceras i exempelvis kraftvärmeverk, vattenkraft eller vindkraft och förs vidare till stamnätet som sedan överförs till region- och lokalnäten innan det kommer fram till elanvändaren. Klicka på bilden för att se den större.

Balanserat system

Stamnätet och de regionala och lokala näten är beroende av varandra för att elproduktionen ska fungera. Systemet måste producera lika mycket el som används. Om det blir oväder eller om tekniska fel uppstår försvinner elproduktionen tillfälligt och måste snabbt ersättas med annan el för att det inte ska bli stora strömavbrott. Stora turbiner i kraftverk hjälper till att få tillbaka balansen i systemet och håller frekvensen uppe. Det svenska elsystemet är sammankopplat med Europas elsystem, det innebär att vi kan importera och exportera el från andra länder. 

Vem äger elnätet?

Stamnätet ägs av det statliga bolaget Svenska kraftnät. Regionnäten ägs av de stora energibolagen, där E.ON tillhör vårt område. De lokala energibolagen ägs i vissa kommuner av privatägda energibolag och i andra av kommunen själv. Växjö Energi är Växjös lokala energibolag och ägs av Växjö kommun. 

Samhällsviktig infrastruktur

Ett fungerande elnät är något många tar för givet. Det är en viktig infrastruktur, om det finns begränsningar i elnätet kan det innebära hinder för till exempel företagsetableringar och tillväxt i en region. Därför framtidssäkrar och moderniseras de svenska elnäten för att säkra en trygg och säker elleverans. Läs mer om hur Växjö Energi framtidssäkrar sitt elnät.

Källa: Energiföretagen