Så fungerar fjärrkyla

Kylmaskinerna på Sandviksverket är av typen absorptionskylmaskiner som producerar kyla från värmen i fjärrvärmenätet. Nedan beskrivs processens som nyttjar biobränsle för att producera kyla.

Inne i själva kylmaskinen (absorptionsmaskinen) sker kylningen i fyra steg (a-d). Fjärrkylavattnet flödar i ett eget slutet system och blandas aldrig med varken köldmedier eller fjärrvärmevatten.

  1. Pannan på Sandviksverket eldas med biobränsle för att vid högt tryck producera överhettad ånga i en sluten ång-/vattencykel.
  2. Den heta ångan expanderar genom turbinen där dess rörelseenergi överförs till turbinens axel som mekanisk energi. På samma axel är generatorn som producerar el ansluten. När ånga lämnar turbinen kyls den i kondensorn ner till vatten som sedan pumpas in i pannan på nytt för att förångas. Pannans vattencykel är nu sluten.
  3. Värmen som avges från ångan i kondensorn överförs till fjärrvärmereturen (6). När fjärrvärmevattnet lämnar kondensorn håller det en temperatur på cirka 90°C som sedan levereras dels till kund (3a) och dels till absorptionskylmaskinen (3b). ”Använt” fjärrkylavatten kommer i retur från kunderna med en temperatur på 16°C och går in i kylmaskinen (3c). Fjärrkylan färdas hela tiden i sitt eget slutna system, även när det passerar kylmaskinen.
  4. a) Fjärrkylavattnet som kommer tillbaka från kunderna flödar in i kylmaskinen, där avger det sin värmeenergi till kylvatten. Värmeöverföringen får kylvattnet, som hålls vid väldigt lågt tryck (7 mmHg), att koka och förångas. I och med att fjärrkylavattnet avgett sin värme håller det nu en temperatur på 6°C och sänds åter ut till kunderna (5).
    b) Ångan som bildades kondenseras och blandas med en flytande saltlösning (LiBr) som pumpas vidare till steg c i kylmaskinen.
    c) I steg c tillsätts värme, från det heta fjärrvärmevattnet (90°C), till saltlösningen som får kylvattnet att förångas och separeras från saltlösningen. Fjärrvärmevattnet som nu håller en temperatur på 80°C går därefter tillbaka till turbinens kondensor för att värmas på nytt (f).
    d) Kylvattenångan som separerats från saltlösningen kyls av vilket får ångan att åter övergå till flytande vatten. Kylvatten går nu åter till steg a för att kokas vid lågt tryck. Cykeln är nu sluten, i vilken kylvattnet i kylmaskinen endast blandats med LiBr-saltet. Fjärrkylan så väl som fjärrvärmen rör sig i egna slutna system och överför endast värme genom kylmaskinens värmeväxlare.