Så kan Växjös fastighetsägare hjälpa till att lösa den svenska elkrisen

Svenska byggnader ska förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det nationella elnätet. Det är visionen bakom samverkansprojektet ”En gemensam effektstrategi”, där Castellum tillsammans med Växjö Energi och fyra andra regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på klimatkrisen.

-Efterfrågan på el ökar stort men det finns inte obegränsat med el. Därför behöver vi både hushålla ordentligt med elen och hitta resurseffektiva och smarta sätt att skapa och hantera el. Lokal kraftvärme tillför redan idag förnybar el när den behövs som bäst och minskar elbehovet med hållbar fjärrvärme, men vi behöver göra mer. I en gemensam effektstrategi med fastighetsägarna kan vi tillsammans ytterligare avlasta elnätet och tillsammans bidra till hållbar utveckling genom god hushållning med vår fantastiska el, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Utmaningar med elektrifieringen

Redan idag är effektbrist ett problem på många håll i landet och Svenska kraftnät och lokalnätsägare kan inte ensamma lösa situationen. Därför har Castellum, tillsammans med fem energibolag, tagit fram en strategi för hur landets fastigheter skulle kunna bli en aktiv del i den största förändringen sedan elsystemet började byggas ut för omkring 100 år sedan.

-Genom att tydliggöra nyttorna med att gå från passiv konsument till att aktivt bidra till elsystemet hoppas vi inspirera fler fastighetsbolag att påskynda omställningsarbetet, säger Per Gawelin, vd för Castellum Region Mitt.

Utgångspunkten är att motverka den kapacitets- och effektbrist som uppstår då förnybara energikällor som sol och vind ersätter fossila bränslen.

-Att vi får fler förnybara energikällor som sol och vind är i sig mycket positivt, men de nya kraftverken är inte reglerbara, vilket i sin tur skapar obalans i tillgång och efterfrågan. Dessa obalanser måste lösas så lokalt som möjligt, helst direkt på fastighetsnivå, säger han.

Möjligheterna för fastighetsägare är stora, exempelvis när det gäller solelproduktion, energilagring och effektstyrning. Det kan i många fall bidra till lönsamma nya affärsmöjligheter.

Mer om projektet

Den nya gemensamma effektstrategin beskriver bland annat hur rollfördelningen i det framtida energilandskapet kan se ut och beskriver vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att framtidssäkra en fastighet, skapa robusthet gentemot prisökningar och motverka kapacitetsbristen i elnätet.

I strategin beskrivs de tre rollerna Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren för att vägleda fastighetsägare. Utifrån dessa har en handlingsplan formulerats med 12 åtgärder för att göra byggnader till en så kallad dynamisk resurs.

Alla fastighetsägare kan genom att följa handlingsplanen ta en aktiv roll i energiomställningen. Castellum kommer att utvärdera den mest aktiva rollen, Systemutvecklare. Utvärderingen beräknas pågå till början av 2023.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Tellgren, vd Växjö Energi, 0470-77 51 01.

Per Gawelin, vd Castellum Region Mitt, 0706-27 65 12.