Så undviker vi ett strömlöst Växjö i vinter

Det är oroligt på den europeiska elmarknaden och vi är många som känner oro inför stigande elkostnader och bristande elkapacitet i vinter. Sverige kan komma att stå inför historiska lösningar för att trygga elförsörjningen lokalt och nationellt. För Växjöborna kan det komma att innebära att framför allt bostäder kan komma att kopplas från elnätet en stund, men den risken är mycket liten.

Liten risk för avbrott

Sverige har under flera år varit beroende av att importera el från andra länder under årets kallaste timmar. Nu minskar sannolikheten att få import från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser. En sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen är att genomföra lokala planerade frånkopplingar från elnätet.

En lokal frånkoppling innebär att områden turas om att vara strömlösa, där varje område får strömavbrott i några timmar. Svenska kraftnät äger stamnätet för el i Sverige och har ansvar för elkraftsystemets driftsäkerhet och att det i varje ögonblick är balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas. Vid en planerad frånkoppling är det Svenska kraftnät som väljer vilket geografiskt område som det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. Som lokalt elnätsbolag har Växjö Energi i den situationen till ansvar att utföra den order som kommer från ansvariga myndigheter. Tillsammans med Svenska kraftnät ser vi att det är mycket liten risk för att vi ska behöva koppla från el lokalt. Bortkoppling av el i lokala områden har länge funnits som ett verktyg som en sista lösning för att säkra elförsörjningen, men det har aldrig tidigare behövts genomföras på grund av effektbrist i Sverige.

Tillsammans kan vi förbättra elkapaciteten

Elkapaciteten avgörs av tillgång och efterfrågan av el. I en situation med hög efterfrågan och låg tillgång kommer elpriset att bli högt. Det minskar också efterfrågan av el. Här krävs små marginaler för att få balans, vi kan alla hjälpas åt genom att spara energi i hemmet och på jobbet. I Europa ser vi att flera länder gör olika insatser för att minska elkonsumtionen. I Frankrike och Tyskland har badhus stängts och i Finland uppmanar man medborgarna till att basta mindre.

Såväl hushåll som företag måste optimera sin elanvändning. Det handlar om att använda elen där den gör mest nytta och att se över sina elfällor. Bara en sådan enkel sak som att byta till energilampor och moderna armaturer i en lagerlokal, eller hemma, kan betyda massor.

Så fungerar en frånkoppling

En planerad frånkoppling av el skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Skulle vi hamna i ett läge där det finns risk för brist på el kommer Svenska kraftnät se det i handeln av el dagen före. Åtgärder kommer då vidtas tillsammans med aktörer på marknaden för att öka produktion och minska elanvändning. I en sådan ansträngd situation kommer Svenska kraftnät kommunicera med media för att uppmärksamma allmänheten om situationen.

Även om risken för en planerad frånkoppling är liten så är det bra om du är förberedd på ett strömavbrott.

Tips på hur du förbereder dig inför strömavbrott

Det finns fem saker som är extra viktiga att ha koll på om strömavbrottet varar länge: belysning, mat och vatten, kommunikation, hygien och värme. Vi tipsar om hur du förbereder dig.

Tips på hur du förbereder dig inför strömavbrott

Det finns fem saker som är extra viktiga att ha koll på om strömavbrottet varar länge: belysning, mat och vatten, kommunikation, hygien och värme. Vi tipsar om hur du förbereder dig.

Därför svänger elpriserna så mycket

Det svenska elsystemet är sammankopplat med Europas elsystem, det innebär att vi kan importera och exportera el från andra länder. Elen handlas upp på en gemensam europeisk marknad i fri konkurrens. Priserna styrs utifrån tillgång och efterfrågan i varje elområde, vilket gör att Sveriges elpriser påverkas och framför allt elområde 4. Elpriserna är ovanligt höga och svänger mer än vad vi är vana vid på grund av ökade gas- och kolpriser i Europa. Till en början var orsaken ökad efterfrågan på gas kopplat till den ekonomiska återhämtningen i spåren av pandemin. Därefter tillkom effekterna av kriget i Ukraina med den minskade importen av gas från Ryssland.

Nordens elsystem är sammanbyggt för att vi ska dra nytta av varandras elproduktion och elanvändning, vilket vanligtvis håller elsystemet i god balans. Elmarknaden regleras av EU-lagstiftning och det finns tillsynsmyndigheter på både nationell och internationell nivå. Samarbetet är viktigt för Europas energisäkerhet som vi i Sverige behöver förhålla oss till. Därför kan vi inte sluta exportera el när vi ser brist på tillgång i våra svenska elområden. Sett över hela året har Sverige överskott på elenergi och vi exporterar mycket el. Men under årets kallaste timmar har vi idag ett underskott på eleffekt.

 

Mer information och källor:
Om elmarknaden på Svenska kraftnäts hemsida
Förbered dig för kris på MSB:s hemsida
Styrel - prioritering av samhällsviktiga elanvändare på Energimyndighetens hemsida
El, energi eller effekt? på Svenska kraftnäts hemsida
Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling på Svenska kraftnäts hemsida