Så stor skillnad gör Växjö Energi och Växjöborna för klimatet

Växjö Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga utsläppen är lägre med Växjö Energis verksamhet än utan. Totalt bidrog Växjö Energi till att 243 000 ton koldioxid inte släpptes ut under 2017. Det visar klimatbokslutet för 2017 som nu presenteras av utredningsföretaget Profu.

– Det är lika mycket som om alla i hela Kronoberg avstod från att köra bil under hela året, säger Erik Tellgren, vd för Växjö Energi. 

– Det är fantastiskt, och som framgår av en nyhet genom Reuters nyhetsbyrå nyligen så har Växjöborna under lång tid visat att samhällsutveckling och tillväxt går att kombinera med hållbar utveckling, på riktigt. Att använda Växjös lokala och förnybara fjärrvärme är ett bra exempel, fortsätter Erik.

Klimatbokslutet år 2017 visar dessutom på ett tydligt bättre värde jämfört med 2014 då föregående klimatbokslut genomfördes. Klimatpåverkan minskade under denna tidsperiod med nästan 73 000 ton CO2e, från 170 000 ton till totalt 243 000 ton.

– Det finns flera anledningar till minskningen. Framför allt beror den på att vår biobränsleeldade anläggning Sandvik 3 är i full gång. Vi har minskat användningen av torv och olja samtidigt som vi har kunnat öka den parallella förnybara elproduktionen som tränger undan annan mindre bra el från marknaden. Genom att välja fjärrvärme som uppvärmningsform kan varje hushåll göra stor skillnad, säger Erik Tellgren.

Helt fossilfria 2020

Växjö Energis målsättning är att ha en 100 procent fossilfri verksamhet senast år 2020. Idag ligger siffran på 99,6 procent och till allra största del produceras alltså fjärrvärmen genom att man eldar förnybart bränsle i form av restprodukter från skogen och sågverken, som annars skulle gå till spillo.

Företaget arbetar aktivt med att fasa ut torv och fossil olja i produktionsanläggningarna och jobbar även med energieffektiviseringar och att fasa ut användningen av fossila drivmedel i fordonsflottan.

– Klimatfrågan är högaktuell. Hur utvecklingen snabbt är på väg att ta sig uttryck visades nu i en glimt genom den ovanligt varma och torra sommaren, och det är ett problem vi alla behöver ta på allvar. På Växjö Energi har vi tagit stora steg framåt för en fossilfri verksamhet och vi kommer att fortsätta arbeta för att bidra till ännu mer klimatsmarta och konkurrenskraftiga lösningar i framtiden i Växjö. Klimatbokslutet är på så sätt ett viktigt verktyg som vi använder för att se så att de insatser vi gör verkligen får effekt, avslutar Erik Tellgren.

Om Växjö Energis klimatbokslut 2017

Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete med Växjö Energi under 2018. Det presenterar Växjö Energis totala klimatpåverkan under verksamhetsåret 2017. 

Så här har Profu räknat

Profu har i sin analys granskat på vilket sätt ett realistiskt och effektivt alternativ tillgodoser de nyttor och behov som finns i Växjö av elektricitet och värme, i jämförelse med Växjö Energi. Alternativet består i huvudsak av olika värmepumpslösningar, främst bergvärme, samt en mindre del pelletseldning.

Läs mer:Ta del av klimatbokslutet här.

För mer information, kontakta:

Erik Tellgren, vd Växjö Energi, 0470-77 51 01, erik.tellgren@veab.se

Johan Sundberg, Profu, 070-621 00 81, johan.sundberg@profu.se