Så fungerar koldioxidinfångning

Växjö Energi har under hösten 2020 fattat ett inriktningsbeslut om att satsa på koldioxidinfångning på Sandviksverket. En kall vinterdag i Växjö skulle vi kunna tvätta luften på cirka 1 000 ton koldioxid och på så sätt sänka nivån på växthusgaser i atmosfären. Det är ett åtagande för framtiden, som vi på Växjö Energi vill vara med och driva framåt.

Tekniken, som kallas BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS, gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar el och värme. Att börja tvätta ur överskottet av växthusgaser ur atmosfären är en viktig och effektiv del i arbetet mot klimatförändringarna.

Så här fungerar det

 • Biobränsle i form av restprodukter från skogen som annars skulle gått till spillo levereras till Växjö Energi där bioenergin tas till vara i form av förnybar el och värme.
 • Koldioxid avskiljs från rökgaserna och komprimeras till flytande form.
 • Koldioxidvätskan fraktas sedan till en prövad och säker plats för permanent förvaring och på lång sikt förstening till olika kalkstensmineral i Nordsjön, cirka 3 000 meter under havsbotten.
 • Därmed minskar andelen koldioxid i atmosfären och resultatet blir ett minusutsläpp.

Varför satsar Växjö Energi på just koldioxidinfångning?

Bio-CCS är en av de mest kostnadseffektiva sätten att kunna nå den klimatneutralitet som är så avgörande viktig. I de bedömningar samhället gör är bio-CCS den bästa tekniken för kraftvärmeverk. 

Tekniken är viktig för att undvika de mycket stora kostnader som följer av den eskalerande klimatförändringen där vi ser naturkatastrofer som förödande stormar, översvämningar och höjda havsnivåer. Förändringar som påverkar människor till att kunna leva ett gott liv, inte minst i våra kommande generationer.

Att reducera och undvika den förhöjda halten av växthusgaser i atmosfären ger en mycket stor vinst för samhället. Genom bio-CCS kan vi bidra till att realisera denna väg till en betydligt lägre kostnad än de samhällsvinster som uppnås. Samhället  arbetar för att sätta former för att detta ska bli möjligt. Det är alltså inte en kostnad som ska bäras av oss i Växjö. Vi och andra ska kunna ta del av denna positiva utveckling för en god livskvalitet.


Anläggning i Växjö

För att genomföra projektet behöver vi bygga en anläggning för koldioxidinfångning på Sandviksverket. Anläggningen är en stor investering och kräver stöd med finansieringen. Vi har bland annat skickat in en ansökan om EU-bidrag för att finansiera delar av investeringen. Vi har pågående stöd från energimyndigheten för utveckling och genomförande av vårt förstudieprojekt inom bio-CCS. Vid sidan av att samhället lyfter fram bio-CCS som en viktig samhällsinvestering så behöver vi hjälp från näringslivet för att realisera negativa utsläpp. Detta känns mycket positivt och vi deltar aktivt i samtalet med myndigheter och andra berörda hur liggande förslag till affärsmodeller kan utvecklas till levande och fungerande marknader.

Ett möjligt scenario är att ha en anläggning på Sandviksverket i drift år 2028.

Läs mer om hur koldioxidinfångning fungerar och om Växjö Energis satsning i vår FAQ

Illustration som visar hur koldioxidinfångning fungerar från Sandviksverket fram till slutförvaring av koldioxid

Klicka på bilden för att se större bild.

Värdeflödet för koldioxidinfångning

 1. Insamling av restströmmar från närliggande skogsbruk, trävaruindustri samt återvinning av rent returträ
 2. Lagring av biomassa
 3. Energiåtervinning till förnybar el, värme och kyla
 4. Infångning av koldioxid från rökgasen
 5. Förvätskning till flytande koldioxid och tillfällig lagring 
 6. Transport med tåg
 7. Buffertlagring av koldioxid
 8. Transport med båt
 9. Permanent förvaring/mineralisering i berggrunden under havsbotten