Nya avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare

Den 1 september 2023 införs nya allmänna avtalsvillkor för dig som är fjärrvärmekund. Samtidigt uppdaterar Växjö Energi sina Särskilda villkor för leverans av fjärrvärme.

Bakgrund

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, arbetat fram ett förslag till revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare. Arbetet har utförts inom ramen för parternas samarbete i Värmemarknadskommittén. Kommittén har godkänt förslaget, vilket innebär att det nu finns nya branschöverenskomna allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare.

Vad är nytt i de allmänna villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2)

Vad är nytt i Växjö Energis särskilda villkor?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är den viktigaste förändringen att prisändring kan ske flera gånger per år.

När börjar villkoren gälla?

De nya villkoren börjar gälla den 1 september 2023.

Varför nya villkor?

Den senaste större ändringen av de allmänna avtalsvillkoren gjordes 2015. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras nu är de förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) som beslutades sommaren 2022. Dessa ändringar gjordes i sin tur för att implementera en rad bestämmelser i nya EU-direktiv (Energieffektiviseringsdirektivet respektive Förnybartdirektivet). Det är också innehållet i nämnda föreskrift som till allra största delen ligger bakom ändrade skrivningar i villkoren.

Därutöver har ett fåtal ytterligare ändringar gjorts, liksom några mindre språkliga justeringar. Enligt fjärrvärmelagen har du rätt till förhandling, medling och uppsägning av avtalet.

Allmänna avtalsvillkor från den 1 september 2023
Allmänna avtalsvillkor till den 31 augusti 2023
Särskilda villkor för fjärrvärmeleverans från den 1 september 2023
Särskilda villkor för fjärrvärmeleverans till den 31 augusti 2023