We are all connected!

Hur bidrar fjärrvärme och fjärrkyla till att nå klimatmål i europeiska städer? Se filmen och hör Bo Frank berättar om hur vi i Växjö bidrar!

Växjös övergripande mål är att bli en fossilbränslefri kommun redan 2030 och att vi på Växjö Energi sedan december 2019 erbjuder en fossilbränslefri fjärrvärme och fjärrkyla är avgörande för att det målet ska kunna nås. Euroheat & Power, vår europeiska branschorganisation har lanserat en digital karta med exempel på hur fjärrvärme och fjärrkyla bidrar till att nå klimatmålen i europeiska städer. Växjö är en del av den digitala kartan och i filmen här nedan berättar Bo Frank, kommunfullmäktiges ordförande och borgmästare i Växjö om hur vi bidrar.


På 1970-talet började vi bygga ut fjärrvärmen i Växjö och idag är nära 8000 villor och 1500 företag anslutna till fjärrvärmenätet. I början användes olja som bränsle, men på 1980-talet var Växjö Energi först i Sverige med att bygga om en oljeeldad fjärrvärmepanna till eldning med biobränsle. Sedan december 2019 är produktionen helt fossilbränslefri.

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet, och inte minst den tidiga satsningen på biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion, har bidragit till att utsläppen från fossila bränslen i Växjö kommun minskat med 59% sedan mätningarna började 1993.

Varför är då fjärrvärmen i Växjö så bra? Jo, dels är Växjös fjärrvärme väldigt resurseffektiv, då vi eldar med 100 % förnybara biobränslen från skogen som annars gått till spillo, dels tar vi vara på ångan som bildas när vi gör fjärrvärme, och låter den driva en turbin som gör att vi samtidigt producerar förnybar el. El som tränger undan annan, mindre bra el, som produceras på annat håll.

Det är till och med så att ju mer fjärrvärme våra kunder använder, desto bättre för klimatet! Tillsammans kan vi göra skillnad, inte bara här i Växjö utan långt över alla gränser - we are all connected!

Läs mer om fjärrvärme i Växjö här