Vår fossilfria verksamhet

Växjö Energi har gått över till 100% förnybart bränsle – i december eldades det sista torvlasset och all fjärrvärme, kyla och el produceras helt och hållet med förnybart bränsle.

– Vi är stolta och glada över att vår fjärrvärmeproduktion nu är helt fossilfri och helt förnybar. Även om torven endast stått för en mycket liten del av våra totala bränslen har det varit ett viktigt mål som vi jobbat mot, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Stora miljövinster

I takt med att klimatförändringarna ökat har torven blivit en omdebatterad energikälla. Men från och med 19 december 2019 blir det ingen mer torv i Växjös fjärrvärmeproduktion.

– Vi har producerat värme och el av rester från skogen sedan 80-talet, men sedan vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk Sandvik 3 startades 2015 har vi kunnat minska användningen av fossila bränslen, torv och olja, samtidigt som vi ökat elproduktionen rejält. Tack vare att vi hämtar biobränslet i form av avverkningsrester från skogen från närområdet, blir även utsläppen från transporterna låga, säger Erik Tellgren.

Målinriktat arbete

Redan 2018 var andelen fossilbränsle i Växjö Energis produktion nere på låga 0,4 procent, exklusive torv. Under 2019 gjordes de slutliga anpassningarna för att möjliggöra en 100 procent fossilbränslefri produktion och verksamhet:

  • I december eldades det sista torvlasset. Nu är det 100 procent biobränsle som gäller.
  • Startolja i Sandvik 2 och Sandvik 3 har konverterats till bioolja.
  • Reservanläggningen Teleborg byggdes om och går nu på bioolja. Reservanläggningen Täljstenen konverterades redan 2017.
  • Sandviksverkets nöddieselaggregat konverterades till HVO, det vill säga förnybar diesel.
  • De sista delvis fossilbränsledrivna fordonen byttes ut. Därmed är alla fordon drivna på HVO, biogas eller el.
  • Våra lastmaskiner har nu samtliga konverterats till HVO.

– Växjö kommuns övergripande mål är att bli en fossilbränslefri kommun år 2030. Att vi nu kan erbjuda en fossilbränslefri fjärrvärme och fjärrkyla är avgörande för att det målet ska kunna nås, säger Erik Tellgren.