Förnybar fjärrvärme ger förnybar el

Fjärrvärme från Växjö Energi är 100% förnybar. Och visste du att vi för varje fjärrvärmekund producerar förnybar el? Det gör fjärrvärmen till en viktig pusselbit i den pågående energiomställningen samtidigt som du får stabila värmekostnader. Ju fler som väljer fjärrvärme ju mer förnybar el kan vi producera.

Johan Anehall, storkundsansvarig på Växjö Energi berättar om hur fjärrvärme kan skapa dubbel nytta för klimatet. 


– Istället för att låta restprodukterna ligga kvar i skogen använder vi energin som finns i det som bränsle och på så sätt får vi en helt förnybar värme- och elproduktion, berättar Peter Johansson, kraftverkschef hos oss på Växjö Energi.

I Växjöregionen har skogen i århundraden varit en basnäring för invånarna. Träden blir till stockar och timmer, som blir till hus, massa och möbler. Skogens och skogsindustrins restprodukter blir också till energi för invånarna i kommunen, eftersom vi använder restprodukterna för att tillverka förnybar el och klimatsmart fjärrvärme.

– Vi använder grotflis, stamvedsflis, bark och sågspån som bränsle. Vi använder också en liten mängd flis från returträ, berättar Peter.

Förnybar fjärrvärme

Vår fjärrvärme är sedan december 2019 helt fossilbränslefri, och så är även vår verksamhet. Det innebär att vi inte längre använder något fossilt bränsle för att värma upp fjärrvärmesystemet, inte ens under de kallaste vinterdagarna.

För den som undrar om någon skog avverkas för att producera fjärrvärme svarar Peter såhär:

– Nej, vi eldar med rester från avverkningar som ändå görs för att förse skogsindustrin med timmer och massaved. Våra avtal försäkrar också att resterna kommer från avverkningar som bedrivs enligt ett hållbart skogsbruk.

Påskyndar energiomställning

Fjärrvärme kom till för att förbättra luften i städerna, då det är bättre med en stor gemensam förbränningsugn än att alla hus har egna pannor. I Växjö produceras all fjärrvärme på Sandviksverket. Där värms vatten upp som leds ut till kundernas uppvärmnings- och varmvattensystem. Det avsvalnade vattnet leds sedan tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp igen och ledas ut på nytt.

Vi på Växjö Energi tar även tillvara på ångan som bildas när fjärrvärme produceras. Ångan används för att driva turbiner och på så sätt tillverkas förnybar el. På så sätt gör vi alltså dubbel nytta och numera helt fossilfritt!

3 snabba fakta om fjärrvärmen i Växjö

  1. Kunder bidrar till bättre klimat – Fjärrvärmekunder bidrar till att tillföra förnybar el till ett pressat elsystem (framförallt vintertid). El framställd av kolkraft från norra Europa motas bort när efterfrågan är som störst men utbudet som lägst i södra Sverige.
  2. Driftsäkert och underhållsfritt – Fjärrvärme är ett av de mest driftsäkra och underhållsfria uppvärmningssätten. Med fjärrvärme finns alltid värme och varmvatten till hands.
  3. Stabila kostnader för värme – Eftersom fjärrvärme inte är beroende av elpriser ger det dig stabila uppvärmningskostnader.

Läs mer om fjärrvärme