Fjärrvärme i Braås

Anläggningen i Braås är helt fossilbränslefri sedan år 2012 då Eo1-oljan ersattes med biodiesel, RME. Det innebär att allt bränsle som används här är förnybart.

Cirka 150 kunder får sin värme från anläggningen, där den största kunden är Volvo Articulated Haulers och Vidingehem. Kulvertnätet har en längd på 9 881 meter och en volym på 205 m³.

Anläggningen togs i drift år 1999 och försågs med en JF Integral-panna med effekt på 3,5 MW för trädbränsle, samt två VEÅ oljepannor med effekt på 3 respektive 6 MW, för spetslast och reserv. Anläggningen byggdes ut år 2001 med en JF-pelletspanna på 1,5 MW för baslast sommartid och spetslast på vintern. Rökgaserna från biobränslepannorna renas via multicykloner. 

Anläggningen producerar cirka 20 GWh/år, vilket ersätter cirka 2 200 m³ eldningsolja med biobränslen. Biobränslet till pannan på 3,5 MW är trädbränsle, stamvedsflis, med en fukthalt på 30-45 %. Bränsleförrådet består av en bränsleficka som rymmer 400 m³. Vid maxlast förbrukas cirka 120 m³/dygn och det går åt cirka 22 000 m³/år. Till pannan på 1,5 MW används träpellets som lagras i en silo på 80 m³. Vid fullast räcker en bränsletransport (36 ton) cirka 4 dygn, vilket ger en åtgång på cirka 1 000 ton/år.