Hoppa till huvudinnehållet

Framtiden är här och den är fossilfri

Målet var tydligt – ett fossilfritt Växjö Energi till år 2020. Ett utmanande, roligt och framförallt viktigt uppdrag. Vi klarade det! Nu är vi landets första fossilfria energi- och kommunikationsföretag. Med den grunden lagd jobbar vi vidare med att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i Växjöregionen.

Energi och kommunikation är två av de viktigaste samhällsbärande sektorerna. Genom våra produkter förnybar värme, kyla, el och bredband har vi möjlighet att varje dag, timme och sekund levandegöra vår vision att vara – En del av din vardag. Infrastrukturen med komfort, kommunikationslösningar, el och uppkoppling måste snurra dygnet runt, året runt för att vardagen ska fungera för regionens invånare, företag och organisationer. Det är ett stimulerande, men tufft åtagande.

Hållbar utveckling har varit centralt i verksamheten ända sedan Växjö Energi grundades år 1887. Då handlade det om ökad trygghet i samhället och minskad brandrisk genom elljus och elektrifiering. Även om fokusområdena såklart förändras över tid är viljan att bidra till ett hållbart samhälle och vara en viktig del av Växjöbornas vardag fortfarande densamma.

Minskad klimatpåverkan och förbättrad resurshushållning är våra två viktigaste frågor idag. Den 19 december 2019 skyfflade kommunstyrelsens ordförande, Anna Tenje, in den sista torven i Sandviksverket, och all fjärrvärme, fjärrkyla och el produceras sedan dess till 100 procent med restströmmar från skogs- och trävaruindustrin. Förnybart biobränsle i form av grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo. Tack vare den förnybara kraftvärmeproduktionen kan vi tränga undan annan sämre energiproduktion och undvika utsläpp på cirka 250 000 ton fossil koldioxid årligen och samtidigt återföra nyttig bioaska till vår skog. Ett tydligt exempel på hur vi tillsammans med våra kunder minskar klimatpåverkan genom en mycket resurseffektiv cirkulär process, samtidigt som vi använder sekundära energi­råvaror och hushållar med våra begränsade naturresurser. Genom att värna den lokala förnybara kraftvärmen stärker vi också den lokala eleffektsituationen och avlastar Sveriges stamledningar. En viktig sak för att inte hämma fortsatt samhällsutveckling.

Jag har glädjen att dagligen få verka tillsammans med engagerade medarbetare som inspirerar varandra och samarbetar för att utveckla vår verksamhet. Under 2019 har vi jobbat intensivt med strukturerat förbättringsarbete och verksamhetsstyrning enligt tydliga modeller.

Men omställningen till en fossilfri verksamhet omfattar inte bara produktionen. Den innefattar allt vi gör i det dagliga arbetet. Våra fordon och maskiner, från största lastmaskin ända ner till lövblåsen, är nu fossilbränslefria. Alla tjänsteresor ska ske fossilbränslefritt. Och även de arbetsmaskiner som entreprenörer använder när de utför uppdrag åt Växjö Energi ska vara fossilbränslefria. Nästa steg är att gå ännu längre ut i leveranskedjan och säkra en fossilbränslefri försörjningskedja av förnybara bränslen och förnödenheter. En sådan samverkan med våra leverantörer har vi redan inlett.

En förutsättning för att vår region och våra kunder ska kunna dra nytta av våra lösningar är ett Växjö Energi med ekonomi i balans. Ett företag som drivs framåt på affärsmässig grund. Jag har glädjen att dagligen få verka tillsammans med engagerade medarbetare som inspirerar varandra och samarbetar för att utveckla vår verksamhet. Under 2019 har vi jobbat intensivt med strukturerat förbättringsarbete och verksamhetsstyrning enligt tydliga modeller. Det har gett goda resultat. Omvärlden rör sig snabbt och vi måste utveckla vårt erbjudande i samma takt. Det gör vi genom att vara proaktiva, samverka med andra i branschen och lyssna på våra kunder för att identifiera framtida behov.

Våra kundundersökningar visar att kunderna vill att vi breddar oss på energisidan. Därför jobbar vi kontinuerligt med att exempelvis guida näringsaktörer som vill eta­blera solcellsanläggningar i vårt elnätsområde. Vi erbjuder lösningar och kunskap kring teknik och säkerhet för dem som vill installera laddstolpar för elfordon. I en vindkraftspark i Värmland har vi investerat i ett av de modernaste vindkraftverken som finns idag. Dels för att vi räknar med förräntning på insatsen och dels för att vi vill följa utvecklingen noga och vara en aktör inom vindkraft både lokalt och i stort. Vi har även inlett en omfattande moderni­sering av elnätet där vi nu byter ut elmätare hos samtliga cirka 36 000 kunder under de kommande fem åren.

Tillsammans med våra kunder har vi goda förutsättningar att göra Växjö till en ännu bättre plats att bo och verka på.

Även när det gäller fiberutbyggnaden ska vi ligga i fram­kant. Enligt nationella mål ska 95 procent av hushållen ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s år 2020. Under 2019 har vi uppnått detta mål i Växjö kommun. Under 2020 kommer vi att säkerställa 95 procent bredbandstäckning i snitt (tillgång eller omedelbar närhet till) för samtliga ägarkommuner. Målet är att 98 procent ska ha tillgång 2025, och vi är på god väg dit. Vi har sedan tidigare sett till att bredbandsnätet klarar 1 000 Mbit/s ­för den som önskar.

Med 2019 i backspegeln blickar jag nu framåt med tillförsikt att vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför. Tillsammans med våra kunder har vi goda förutsättningar att göra Växjö till en ännu bättre plats att bo och verka på. Vi är med på resan mot att realisera ägarnas och Växjö kommuns högt satta mål att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun till år 2030.

Erik Tellgren
Vd, Växjö Energi