Hoppa till huvudinnehållet

Säker arbetsplats

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och för oss är det en självklarhet att alla, även besökare, entreprenörer och inhyrda medarbetare, ska gå hem i samma skick som de kom hit. Säker arbetsplats är därför en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Arbetsmiljö och säkerhet är en högt prioriterad fråga och vi jobbar därför ständigt med att förebygga risker. Genom att ta ansvar för vår egen och våra kollegors säkerhet kan vi skapa en god kultur där vi är stolta över vårt säkerhetsarbete.

Målsättning

Vårt mål är att säkerheten alltid kommer först och att vi har noll allvarliga arbetsrelaterade olyckor. Detta uppnår vi genom att:

  • Öka antal inrapporterade riskobservationer.
  • Öka andel genomförda skyddsronder, riskchecklistor och riskanalyser.
  • Öka avslutandegraden på våra inrapporterade avvikelser.

Insatser och resultat 2019

Vi har fortsatt vårt arbete med att arbeta systematiskt med personsäkerhet och arbetsmiljö genom att löpande undersöka vår arbetsmiljö. Genom att genomföra skyddsronder och arbeta med riskchecklistor innan arbete påbörjas, kan vi observera risker och åtgärdar dem på ett proaktivt och strukturerat sätt. Under 2019 har tydligare ledande KPI:er, anpassade för respektive verksamhet, tagits fram.

Under 2019 har vi påbörjat arbetet med att systematiskt förebygga fallolyckor och minska trafikrisker. Affärsområdet Kraft och värme har under 2019 infört tuffare utbildningskrav gällande säkerhet för att få vistas i kraftvärmeverket och alla anställda på Växjö Energi har under året genomgått en utbildning med fokus på kemikaliehantering och kemiska risker.

På Växjö Energi uppmuntras alla att rapportera in risker, tillbud och personskador i vårt rapporteringssystem ENIA. Under året har vi haft tolv personskador inklusive färd­olycksfall.

Genom en bra tillbudsrapportering och rapportering av upptäckta risker kan vi förebygga allvarliga olyckor och under året har 187 tillbudsrapporter och riskobservationer gjorts. Av dessa rapporter har 75 procent åtgärdats.

Säker arbetsplats 2019

12olyckor

Personskador inkl. olycksfall till och från jobb

0st

Arbetsrelaterade sjukdomar

26st

tillbud

161st

riskobservationer

 

Säker arbetsplats 2018

11olyckor

Personskador inkl. olycksfall till och från jobb

0st

Arbetsrelaterade sjukdomar

30st

Tillbud

53st

Riskobservationer

 

Utmaningar framåt

På Växjö Energi finns en tydlig plan för hur vårt säkerhets­arbete ska utvecklas och hur vi ska följa utvecklingen av vår säkerhetskultur i linje med Bradley-kurvan. Det kommande året kommer vi därför att fokusera på följande områden för att bli ännu bättre:

  • Alla chefer ska under 2020 genomgå en säkerhets­kulturutbildning.
  • Vi kommer att fortsätta arbetet med riskreducerande åtgärder kopplade till trafikrisker, fallrisker och kemiska arbetsmiljörisker.
  • Implementera olika verktyg inom beteendebaserad säkerhet, till att börja med säkerhetsobservationer.
  • Växjö Energi-gemensamma standarder gällande arbetet med risker, riskfyllda arbetsmoment samt personlig skyddsutrustning och arbetskläder vid olika typer av arbeten och arbetsområden.