Hoppa till huvudinnehållet

En hållbar arbetsplats

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar såväl om att behålla och utveckla våra medarbetare som att vara ett attraktivt val för potentiella nya medarbetare. En hållbar arbetsplats är en av Växjö Energis väsentliga hållbarhetsfrågor.

Hos oss är medarbetarna minst lika viktiga som det arbete de utför. Med ömsesidig respekt ska vi hjälpas åt, styra mot samma mål och göra medvetna val som baseras på vår gemensamma värdegrund. För att vara en hållbar arbetsplats behöver vi arbeta fokuserat med frågor som kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och likabehandling. En viktig del i att vara en attraktiv arbetsplats är vår värdegrund. Värdegrunden togs fram under 2015 och vi arbetar aktivt med att leva efter den.

Alla medarbetare har varit involverade i att identifiera vad värdegrunden betyder konkret för dem i deras vardag. Som förlängning av vår värdegrund har vi under 2019 tagit fram en uppförandekod som tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör.

Uppförandekoden baseras på principerna i FN:s riktlinjer Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Medarbetarna är också involverade i det omfattande förbättringsarbete
som fortskridit under 2019.

Anställningar fördelat på ålder

Antal tillsvidareanställningar fördelat på ålder. Data framtagen 2019-11-31.

st

Antal heltids- och deltidsanställda

  Kvinnor Män Totalt
Antal som anställdes 8 25 33
Anställda under året 64 179 243
TV-anställda 61 171 232
Vikariat eller AVA 2 2 4
Arbetade deltid 11 st 7 st 18 st
Medarbetare med utländsk bakgrund     20 st

Under perioden har sammanlagt 243 personer varit anställda. Av dem har 231 haft eller fått en tillsvidareanställning under året. Fyra har haft vikariat eller visstidsanställning. Merparten arbetade heltid. Endast 18 personer (7 %) arbetade deltid, varav elva kvinnor och sju män. Väsentliga säsongsvariationer förekommer inte.

Målsättning

Vårt mål är att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare både för våra befintliga och framtida medarbetare.

Kompetensförsörjning

Energibranschen står inför stora utmaningar framöver, till exempel teknikutveckling, digitalisering och energiomställning. För att klara dessa utmaningar behöver vi ett tillflöde av nya medarbetare. Enligt SCB:s prognoser kommer det att saknas 100 000 teknikutbildade år 2030, framförallt ingenjörer men också nära 50 000 yrkesutbildade.

Hur gör vi för att få fler unga att bli teknikintresserade?

  • Vi samarbetar med grundskolan i Växjö och varje år gör femteklassare studiebesök hos oss tillsammans med sina NO-lärare inom projektet ”Hållbara kliv”.
  • Vi ger information till elever i årskurs åtta och nio inför deras gymnasieval för att få dem intresserade av tekniska utbildningar.
  • Under 2019 har vi bland annat genomfört energi- och miljöföreläsningar i samarbete med ECC, Energy Competence Center, vid två tillfällen under året.
  • Vi välkomnar praktikanter och sommarjobbare och deltar på olika mässor och aktiviteter vid Linnéuniversitetet. Vi har också ett traineeprogram, som erbjuder en bra start för nyutexaminerade från högskola och universitet.
  • För att locka fler tjejer till branschen genomförs årligen en sommarkurs för tjejer som ska börja årskurs nio, ”Energi för tjejer” för att öka deras intresse för teknik, energi och miljö.

Förutom att hitta rätt medarbetare handlar kompetensförsörjning även om att utveckla och behålla de medarbetare vi har i företaget. En god kompetensutveckling är viktigt, inte minst för att effektivisera problemlösning; Att hitta nya tillvägagångssätt eller att förenkla och förbättra gamla sätt och mönster. Med stöd av kompetensinventering kan vi identifiera vilka affärskritiska kompetenser vi har och planera vilka utbildningsinsatser som behövs framåt.

Fördelning män och kvinnor

Fördelning män och kvinnor i hela organisationen presenterat i procent.

%

Fördelning män och kvinnor

Fördelning män och kvinnor inom ledningsgruppen presenterat i procent.

%

Fördelning män och kvinnor

Fördelning män och kvinnor inom hela chefsgruppen presenterat i procent.

%

Likabehandling

Vårt mångfaldsarbete innebär att vi arbetar efter att människors lika värde respekteras. Vi strävar efter att vara en arbetsplats med en blandning av kvinnor och män, med olika kompetens, bakgrund, nationalitet, religion, kultur och ålder. Vi tolererar inga former av diskriminering eller kränkande särbehandling. Växjö kommun har tagit fram ett mångfaldsprogram som vi som kommunägt bolag följer. Vår tidigare jämställdhetsplan omfattar numera alla diskrimineringsgrunder och går under namnet Likabehand­lingsplan. Som komplement finns även Växjö Energis värde­grund, Växjö Energis handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling, årliga lönekartläggningar och checklista för aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Jämställdhet är en viktig del i vårt likabehandlingsarbete. Jämn könsfördelning anses gälla när fördelningen mellan könen är minst 40/60. Vi, liksom flertalet företag inom energibranschen, har ett arbete att göra för att nå en jämn könsfördelning.

Växjö Energi är en klockren arbetsplats, särskilt om du är intresserad av att göra något
bra för miljön, Johan Anehall, storkundsansvarig Växjö Energi.

Utmaningar framåt

Liksom hela branschen kan vi se en fortsatt utmaning i att hitta kompetent personal till vissa befattningar som till exempel ingenjörer, montörer och tekniker. Vi har även utmaningar att öka mångfalden bland vår personal. Olika erfarenhet, bakgrund och kön bidrar till en mer dynamisk, innovativ och inspirerande organisation.