Hoppa till huvudinnehållet

Driftsäkerhet för ett hållbart samhälle

Våra tjänster är samhällsnyttiga och en förutsättning för att samhället ska fungera. Bristande tillgänglighet skulle innebära att viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och industrier allvarligt hotades. Därför har vi ett stort ansvar att säkerställa tillgängligheten nu och i framtiden.

Vi arbetar kontinuerligt för att optimera investeringar, drift och underhåll för att hålla nere avbrottstiderna till ett minimum hos våra kunder för elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband.

Målsättning

Vårt mål är att våra produkter och tjänster alltid ska vara tillgängliga under årets alla timmar. Se mer information i nedan tabell.

  Elnät Fjärrvärme Bredband
Mål max avbrottslängd 14 min/kund 150 min/kund 105 min/kund
Avbrottslängd 17 min 87 min 133 min*
Tillgänglighet 99,997 % 99,983 % 99,979 %
Avbrottsfrekvens 0,273 st/kund 0,387 st/kund 0,618 st/kund

* Genomsnittlig avbrottslängd för samtliga access switchar.

Avbrottslängd räknas enligt SAIDI (System Average Interruption Duration Index). Avbrottsfrekvens räknas enligt SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). Tillgänglighet räknas enligt ASAI (Average System Availability Index.)

Vår driftsäkerhet i korthet

99,99%

Tillgänglighet el

99,983%

Tillgänglighet fjärrvärme

99,979%

Tillgänglighet bredband

 

Åtgärder för ökad tillgänglighet

För att säkerställa en hög tillgänglighet och kunna optimera driften i fjärrvärmenäten har vi under året installerat ytterligare system för driftövervakning. Under året har även flera ombyggnadsarbeten genomförts i syfte att förstärka fjärrvärmenätet och säkra fjärrvärmeleveransen till det växande Växjö. Till exempel kan nämnas arbeten vid Söderleden, Gamla Risingevägen och Stallvägen. När det gäller produktion av el och fjärrvärme har vi under året skapat större lagringsytor på Sandviksverket, vilket innebär en ökad trygghet i bränsleförsörjningen.

Vi är som bäst när vi märks som minst.

För att trygga tillgången till el med fortsatt hög driftsäker­het har vi under året fortsatt med nybyggnationen av fördelningsstationen Elverket i Växjö centrum. Med den nya fördelningsstationen får vi ett robustare elnät med utökad reservkapacitet. Arbetet med att byta jordkabel på mellan- och lågspänningsnätet har även det fortsatt enligt plan. Vi har också arbetat med löpande drift och underhållsarbeten för att öka person- och driftsäkerheten.

Under 2019 har vi fortsatt utbyggnaden av fiber och vi har anslutit cirka 3 200 nya kunder i vårt område. Samtidigt har vi under året uppgraderat kapaciteten i vårt nät för att klara av fler kunder som använder allt mer kapa­citet. Vi har även kontinuerligt bytt ut gammal utrustning.

Utmaningar framåt

Fortsatt förstärkning och förnyelse i våra nät planeras under kommande år, för att upprätthålla en hög tillgänglighet. Vad gäller fjärrvärmenätet kommer vi lägga en ny ledning under järnvägen vid Bäckaslöv, som ansluts till befintlig stamledning. Detta är ett förberedande arbete för att längre fram ansluta den viktiga förstärkningsledningen längsmed Söderleden. För att ytterligare säkra tillgänglig­heten på fjärrvärmenätet fortsätter arbetet med att anpassa och optimera våra tryckstegringsstationer. Under 2020 kommer vi även installera och driftsätta en rökgaskondensor i Sandvik 3. När det gäller fjärrkylaverksamheten finns en utmaning i att öka produktionskapaciteten framöver, arbete pågår kring olika alternativ.

För Elnäts del är det växande Växjö, med ett ökat effektbehov, en utmaning. Förtätningar i staden kräver en översyn av infrastrukturen för eldistribution. Det finns även en utmaning i att möta kunders ökade förväntningar på snabb information vid avbrott. Under 2020 kommer vi även arbeta vidare med lösningar för hur vi kan utföra investeringar och underhållsarbeten på ett optimalt sätt, utan att kunden märker av avbrott eller störningar i elleveransen.

För Wexnets del finns det en utmaning i kundernas behov av ökad kapacitet i framtiden. För att säkerställa kvaliteten i leveransen blir utmaningen att vidmakthålla ett driftsäkert nät under ständig tillväxt och förändring. De flesta tätorterna i vårt område är nu uppkopplade och vi bedömer att vi under 2020 kommer nå vårt mål att 95 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. Nästa utmaning blir att nå det nationella målet att 98 procent ska ha tillgång till bredband med en hastighet på 1 000 Mbit/s till år 2025.