Hoppa till huvudinnehållet

Biologisk mångfald

Mål 15 i Agenda 2030 handlar om ekosystem och biologisk mångfald, vilket visar att frågan är av universell betydelse för vår livsmiljö.

Allt fler kommer till insikt att naturen, med en stor artrikedom, måste vara i balans för att kunna ge oss de ekosystemtjänster som vi lätt tar för givet. Sunda ekosystem med god biologisk mångfald bidrar till vår välfärd och livskvalitet genom bland annat pollinering, klimatutjämning och vattenreglering, ofta utan att vi tänker på det. För oss på Växjö Energi, är det viktigt att förstå att vi kan främja god biologisk mångfald genom de krav vi ställer och hur vi bedriver vår verksamhet.

Vi tar ansvar för ett gott skogsbruk

Vid våra bränsleinköp ställer vi krav på att skogsresterna
som vi använder som bränsle kommer från hållbart skogs­bruk. Ett hållbart skogsbruk innebär att skogsmarken sköts enligt kriterier som innebär bland annat att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas samt att markens produktionsförmåga bibehålls.

Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skogen vilket ger näring till naturen. Med detta kretslopp bidrar vi till en bättre miljö både lokalt och globalt.

Utmaningar framåt

Vi vill bidra till värdefull biologisk mångfald. Under 2019 har vi arbetat för att förstå hur vi påverkar den biologiska mångfalden i våra verksamheter och hur vi bäst kan bidra till en miljö med stor artrikedom. Våra slutsatser är att vi påverkar den biologiska mångfalden främst när vi gräver och sköter ledningsgator, köper in bränslen och återför aska till skogen.