Primärenergibokslut

Vårt första primärenergibokslut visar att vi bidrar starkt till att minska användningen av primärenergi, som är ett mått på hur effektivt en verksamhet använder jordens resurser. Det är vi jätteglada och stolta över!

Totalt minskade användningen med drygt 430 GWh under 2014, tack vare vår verksamhet. Det visar primärenergibokslutet som genomförts av utredningsföretaget Profu. 

Det är mycket glädjande att konstatera att en gemensam lösning som fjärrvärme, med sin samtidiga produktion av förnybar el från av avverkningsrester från ett hållbart skogsbruk i närområdet, visar på så klimatpositiva resultat tillsammans med effektiv resurshållning. Jag kan bara vara glad över att de som bor och verkar i Växjö gör dessa framsynta val som leder till så bra resultat när det gäller resurseffektivitet och klimatpåverkan, säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi.

Användningen av primärenergi lyfts tillsammans med klimatpåverkan fram som ett viktigt mått på hur en verksamhet presterar ur ett miljöperspektiv. Med primärenergi menas den totala energimängd som går åt för att producera nyttig energi för slutanvändaren. Alltså hela vägen från naturresurs till exempelvis el eller fjärrvärme.

Primärenergi (längst ner i pyramiden) är den totala användningen av energi som utnyttjas när vi som användare (högst upp i pyramiden) använder energi. Primärenergi speglar därmed den totala resursanvändningen från vår energianvändning.

Växjö Energi först i landet

Vi var först ut i Sverige med att göra ett primärenergibokslut. I bokslutet vägs dels den primärenergi in som vi använder i vår verksamhet. Och dels den primärenergi som samhället undviker att använda i och med att vi ersätter annan mindre resurseffektiv energiproduktion. Det är glädjande att resultatet är negativt, vilket innebär att det används mindre primärenergi med vår verksamhet än utan.

Totalt bidrog vi till att minska samhällets användning av primärenergi med drygt 430 GWh under 2014. Om vi dessutom blickar framåt ser prognosen för 2018, då vi har vår nya kraftvärmeanläggning Sandvik 3 i full drift, ännu mer lovande ut, säger Erik Tellgren.

Om Primärenergi

För att helt kunna förstå vilken miljöpåverkan som el, fjärrvärme och andra energislag har, måste man titta på hur mycket primärenergi som använts. Primärenergi är de naturresurser som används i hela kedjan fram till vår slutkonsumtion. Man räknar med hur mycket energi som gått åt vid utvinning, transporter, omvandling med mera.

Att analysera primärenergianvändningen ger en helhetsbild av hur effektivt en verksamhet hushåller med jordens resurser för att tillgodose behovet av energi. Tillsammans med att lägga fast den verkliga klimatpåverkan av verksamheten får man två viktiga mått. Växjö Energi har nu gjort en grundlig analys av sin verksamhet ur dessa båda perspektiv, klimatpåverkan samt primärenergi.