Så fungerar koldioxidinfångning

Växjö Energi har under hösten 2020 fattat ett inriktningsbeslut om att satsa på koldioxidinfångning på Sandviksverket. En kall vinterdag i Växjö skulle vi kunna tvätta luften på cirka 1 000 ton koldioxid och på så sätt sänka nivån på växthusgaser i atmosfären. Det är ett åtagande för framtiden, som vi på Växjö Energi vill vara med och driva framåt.

Tekniken, som kallas BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS, gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar el och värme.

Så här fungerar det

 • Biobränsle i form av restprodukter från skogen som annars skulle gått till spillo levereras till Växjö Energi där bioenergin tas till vara i form av förnybar el och värme.
 • Koldioxid avskiljs från rökgaserna och komprimeras till flytande form.
 • Koldioxidvätskan fraktas sedan till en prövad och säker plats för permanent förvaring och på lång sikt förstening till olika kalkstensmineral i Nordsjön, cirka 3 000 meter under havsbotten.
 • Därmed minskar andelen koldioxid i atmosfären och resultatet blir ett minusutsläpp.

För att genomföra projektet behöver vi bygga en anläggning för koldioxidinfångning på Sandviksverket. Anläggningen är en stor investering och vi har bland annat skickat in en ansökan om EU-bidrag för att finansiera delar av investeringen och söker även stöd av Energimyndigheten. I de bedömningar samhället gör framstår bio-CCS som ett av de mest effektiva sätten att kunna nå den klimatneutralitet som är så avgörande viktig. Vid sidan av att samhället lyfter fram bio-CCS som en viktig samhällsinvestering så känner vi redan ett intresse från näringslivet att bidra till att realisera negativa utsläpp. Detta känns mycket positivt och vi deltar aktivt i samtalet med myndigheter och andra berörda hur liggande förslag till affärsmodeller kan utvecklas till levande och fungerande marknader.

Ett möjligt scenario är att ha en anläggning på Sandviksverket i drift år 2027.

Värdeflöde koldioxidinfångning.jpgKlicka på bilden för att se större bild.

Värdeflödet för koldioxidinfångning

 1. Insamling av restströmmar från närliggande skogsbruk, trävaruindustri samt återvinning av rent returträ
 2. Lagring av biomassa
 3. Energiåtervinning till förnybar el, värme och kyla
 4. Infångning av koldioxid från rökgasen
 5. Förvätskning till flytande koldioxid och tillfällig lagring 
 6. Transport med tåg
 7. Buffertlagring av koldioxid
 8. Transport med båt
 9. Permanent förvaring/mineralisering i berggrunden under havsbotten