Tydliga kvitton på att vi satsar rätt

Det ligger i vårt uppdrag att bidra till hållbar utveckling i Växjöregionen. Under 2018 har vi fått svaren som visar att vi satsar i rätt riktning. Kvitton på att Växjö Energi kommer att vara en viktig del av kundernas vardag även i framtiden.

Vi verkar inom två av de viktigaste samhällsbärande sektorerna – energi och kommunikation. Vi erbjuder invånare, företag och organisationer i Växjöregionen möjlighet att bidra till en hållbar utveckling genom våra produkter förnybar värme, kyla, el samt bredband. Vägen dit går via ett strategiskt hållbarhetsarbete som genomsyrar hela vår organisation. Jag har förmånen att dagligen få glädjas, utmanas och inspireras tillsammans med medarbetare som är besjälade av uppgiften att utveckla vår verksamhet och starkt kunna bidra till att Växjö är en fantastisk plats att bo och verka på.

Det är verkligen nu vi måste agera för att inte äventyra framtiden för våra barn.

Jag tycker en bra definition av hållbar utveckling myntades redan i den så kallade Brundtlandrapporten 1987 – "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.". Det är verkligen nu vi måste agera för att inte äventyra framtiden för våra barn.

Året som gått har bjudit på många bra samtal med våra kunder. Det är genom att lyssna på dem och förstå deras behov som vi kan utveckla våra produkter och tjänster på bästa sätt. Svenskt kvalitetsindex redovisar att vi ligger bland topp fem av alla energibolag i landet när det gäller kundnöjdhet. Det är där vi ska vara och eftersom Växjö stadigt växer och kunderna blir fler och fler måste vi anstränga oss ännu mer framöver. 2018 slog vi “all time high” i fråga om nyanslutna kunder för alla våra produkter. Den starka tillströmningen av nya kunder syns främst inom bredband men även till vårt elnät och fjärrvärmen. Denna tillväxt är något som återspeglas både i årets omsättning och resultat.

När det gäller miljöansvaret i Växjö Energis hållbarhetsarbete har vi under 2018 fått svart på vitt att vi gör stor skillnad sett ur de två viktigaste perspektiven – klimatpåverkan och resurshushållning. Vi har låtit oberoende experter genomföra ett klimatbokslut och ett primärenergibokslut för vår verksamhet. Klimatbokslutet visar att vi tack vare den förnybara kraftvärmeproduktionen i Sandviksverket kan tränga undan annan sämre energiproduktion och undvika utsläpp på 243 000 ton fossil koldioxid årligen. Det är lika mycket som om alla kronobergare skulle låta bilen stå under ett helt år. Det är dessutom en förbättring med mer än 40 procent jämfört med förra klimatbokslutet från 2014. Även primärenergibokslutet ger ett viktigt kvitto på att vi satsar rätt. Bränslet till vår närproducerade kraftvärme är förnybara spill- och restströmmar från regionens skogs- och trävaruindustri och innebär en mycket resurseffektiv cirkulär process. Grenar, toppar, spån, spillträ, bark och rötter som annars gått till spillo.

Handlingsplanen för att Växjö Energi ska nå en helt fossilbränslefri produktion under 2020 ligger färdig. Det klarar vi av. Vi blickar nu framåt och ser goda möjligheter att på riktigt kunna realisera ägarnas och Växjö kommuns mål och framsynta löfte att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun till år 2030.

Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta vägen framåt och på riktigt kunna infria löftet från 1996 om att inte påverka klimatet negativt.

Vi har kommit långt redan men hälften av resan dit återstår och satsningar och hårt arbete krävs. Växjö är känt för att gå före och som en progressiv och attraktiv ort nå sina uppställda mål. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta vägen framåt och på riktigt kunna infria löftet från 1996 om att inte påverka klimatet negativt – en nyckeluppgift för att lyckas motsvara Gro Harlem Brundtlands självklara definition av verklig hållbar utveckling – en uppgift för oss alla tillsammans i Växjö.

Erik Tellgren
Vd, Växjö Energi