Säkerheten först

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och för oss är det en självklarhet att alla, även besökare, entreprenörer och inhyrda, ska gå hem i samma skick som de kom hit. Säker arbetsplats är därför en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Arbetsmiljö och säkerhet är en högt prioriterad fråga och vi jobbar därför ständigt med att förebygga risker. Genom att ta ansvar för vår egen och våra kollegors säkerhet kan vi skapa en god kultur där vi är stolta över vårt säkerhetsarbete.

Målsättning

Vårt mål är att säkerheten alltid kommer först och att vi har noll allvarliga arbetsrelaterade olyckor. Detta uppnår vi genom att:

  • Öka antal inrapporterade observationer.
  • Öka andel genomförda riskanalyser vid drift och underhållsarbete.
  • Öka andelen genomförda incidentutredningar på utsatt tid.

Insatser och resultat 2018

Vi arbetar systematiskt med personsäkerhet och arbetsmiljö genom att löpande undersöka arbetsförhållandena och genomföra skyddsronder. Detta gör att vi observerar risker och åtgärdar dem på ett strukturerat sätt.

Affärsområdet Kraft och värme har under 2018 arbetat in ett nytt arbetssätt för arbetstillstånd. Varje arbetsorder kräver en riskanalys som sedan följer med arbetstillståndet hela vägen. Säkerhetsföreskrifter har uppdaterats och man ställer högre krav på att entreprenörer ska jobba säkert.

Under 2018 har vi också påbörjat ett pilotprojekt gällande säkerhetskultur och beteendebaserad säkerhet. Säkerhetskulturutbildning har genomförts för projektgruppen och sektionschefer från utvalt arbetsområde och planering för vidare utbildning i organisationen pågår.

På Växjö Energi finns rapporteringsverktyget ENIA och alla våra medarbetare uppmuntras att rapportera risker, tillbud och personskador i systemet. Under året har vi haft elva personskador men ingen skada som har resulterat i sjukskrivning. Av de olyckor som inträffat under 2018 är 40 procent fall och halkolyckor. Genom en bra tillbudsrapportering och rapportering av upptäckta risker kan vi förebygga allvarliga olyckor och under året har 83 tillbud och riskobservationer gjorts. Av dessa rapporter har 60 procent åtgärdats.

Stora delar av mitt arbete som driftmästare på Växjö Energi handlar om säkerhet och arbetsmiljö, eftersom Sandviksverket är en miljö med fysiska risker.

Martin Svanbring, driftmästare Sandviksverket

Martin Svanbring_webb.jpg

Utmaningar framåt

På Växjö Energi finns en plan för hur vårt säkerhetsarbete ska utvecklas och hur vi ska följa utvecklingen av vår säkerhetskultur. Vi har kommit en bit på väg och har identifierat var det finns möjlighet till förbättring. Det kommande året kommer vi därför att fokusera på följande områden för att bli ännu bättre:

  • Ta fram ledande KPI:er anpassade för respektive verksamhet, bland annat en högre avslutandegrad.
  • Tydligare och personliga mål inom säkerhetsområdet.
  • Jobba ytterligare med olika verktyg inom beteendebaserad säkerhet, till att börja med Säkerhetsobservationer.
  • Utbilda alla anställda i säkerhetskultur.