Resurseffektivitet

I dagens samhälle är vi helt beroende av energi för el, värme, kyla och transporter. Energianvändningen påverkar klimatet negativt genom att bidra till utsläpp av växthusgaser. Genom att göra smarta val för hur vi producerar el och värme, kan vi göra en positiv skillnad.

När vi producerar fjärrvärme eldar vi med restprodukter från skogen som annars går till spillo, till exempel bark, spån och avverkningsrester som grenar och toppar. Samtidigt som fjärrvärmen produceras genereras förnybar el. På så sätt bidrar fjärrvärmen både till minskade koldioxidutsläpp och god resurshållning.

Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skogen vilket ger näring till naturen. Med detta kretslopp bidrar vi till en bättre miljö både lokalt och globalt.

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår kemikalieanvändning, både genom att fasa ut och substituera kemikalier men också genom att minska användningen. Vi har sedan tidigare kartlagt de stora energianvändarna och jobbar strukturerat med förbättringsarbetet.

kemikalier.jpg

Målsättning

Vårt mål är att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Det gör vi genom att:

  • Minska antalet kemikalier.
  • Arbeta strukturerat med energieffektivisering.

För ökad resurseffektivitet

Vi har ett aktivt kemikalieråd som jobbar med inventering, substituering och utfasning av kemikalier. Vi har under 2018 lyckats minska antalet klassade kemikalier med 8 procent.

En annan viktig fråga är att eliminera förekomsten av PCB i transformatorer och under året har vi åtgärdat en transformator vars olja varit PCB kontaminerad.

Utifrån den energikartläggning som gjorts har vi tagit fram en plan för energiförbättrande åtgärder som kommer genomföras under 2019.

Under 2018 har 4710 ton flygaska återförts till skogen. Övrig aska, 2129 ton bottenaska, har använts som konstruktionsmaterial.

Utmaningar framåt

Framöver ska vi titta vidare på hur vi kan effektivisera, förbättra och utveckla vårt resursutnyttjande. Vatten kommer framöver vara en viktig fråga inom resursområdet. Vi kommer inom de närmaste åren utreda hur vi kan minimera vår påverkan på den lokala vattencykeln.