Julia formar Växjö Energis roll i Växjö och världen

I februari 2018 trädde Julia Ahlrot in i den nyinstiftade rollen som chef för strategi och omvärldsrelationer. En viktig del i hennes arbete är att ta fram strategier som säkerställer att Växjö Energi löser sitt uppdrag – att bidra till en hållbar utveckling i regionen och skapa affärsmässig samhällsnytta.

Hållbar utveckling. Vad innebär det för Växjö Energi?

– Jag tycker FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål är en väldigt bra utgångspunkt när vi tar oss an utmaningarna med hållbar utveckling. Målen i Agenda 2030 handlar om jämlikhet och rättvisa, att bekämpa fattigdom och hunger och att ta ansvar för vår planet. Mest centralt för vår del är mål nummer sju – hållbar energi. Men det är viktigt att förstå att inget av målen är isolerat, de hänger allihop samman.

Hur bidrar din roll till hållbar utveckling?

– Mitt jobb handlar mycket om att omvärldsbevaka och ta fram strategiska planer för hur vi på bästa sätt kan möta de förändringar som sker både lokalt och globalt.

Följande omvärldsförändringar utmanar oss och vi väljer
att se dem som möjligheter:

  • Växjö växer, vi blir fler och fler som bor här.
  • Fastighetsbeståndet förändras, husen som byggs blir
    alltmer energieffektiva.
  • Fler och fler av våra kunder producerar även egen energi, främst genom solceller.
  • Samhället digitaliseras i allt snabbare takt.
  • Konkurrensen ökar när det gäller vår egen kompetensförsörjning.
  • Vi ser att pågående och kommande klimatförändringar påverkar dels produktionskedjan av biomassa, dels kundernas behov av värme och kyla.

Allt det här är sådant som gör att vi behöver anpassa våra erbjudanden till kunderna för att vara relevanta och samtidigt bidra till hållbar utveckling. Det är inte något vi löser helt på egen hand, utan vi samverkar med andra aktörer som näringslivet, universitet och andra energibolag. Avgörande är också att vi har en god dialog med våra kunder.

Kan du ge några konkreta exempel på sådant som är aktuellt just nu?

– Vi är med i ett EU-projekt som heter READY och handlar om energieffektivisering i städer. Vi, tillsammans med partners runt om i Europa, testar innovativa lösningar för att snabba på klimatomställningen. För vår del handlar det bland annat om att sänka temperaturen i fjärrvärmenätet, som minskar förluster och ökar elproduktionen. Ett annat exempel är utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon i samarbete med fler delar av kommunkoncernen. Sedan har vi givetvis satsningarna på att vår verksamhet ska vara fossilfri år 2020, som är ett viktigt led i att nå kommunens målsättning om ett fossilfritt Växjö 2030. En förutsättning för att kommunen som helhet ska kunna bli fossilfri är att vår värme och kyla är det. Vi är nära nu och vi är fast beslutna om att nå hela vägen till 2020.

Hur ser du på vikten av att Växjö Energi ligger i framkant när det gäller klimatomställning och hållbarhet?

– Det är viktigt med goda förebilder och vi på Växjö Energi har verkligen möjligheten att påverka. Lokalt kan vi bidra genom att konkret erbjuda de mest hållbara produkterna till våra kunder. Utanför vårt geografiska område kan vi bidra genom att inspirera, upplysa och även våga problematisera. Trovärdighet är avgörande i sammanhanget. Vi lyckas när vi som organisation och som enskilda medarbetare agerar som ambassadörer för hållbar utveckling årets alla dagar.