Hållbar utveckling i samhället

Vårt uppdrag har sin grund i att våra produkter och tjänster skapar hållbar utveckling. Därför är hållbar utveckling i samhället en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Att använda våra produkter och tjänster bidrar till klimatomställningen och hållbar utveckling i samhället är därför en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt. Som kund kan man vara trygg i att vi gör vårt bästa för att ta ansvar och genom att använda våra produkter är våra kunder med och bidrar till en hållbar utveckling.

Jag ser Växjö Energi som motorn i en stor kedja, med ett stort ansvar för vilka råvaror som används och vilka leverantörer de anlitar. Det gör att jag ställer höga krav på Växjö Energi.

Staffan Spjuth, privatkund

6A1B9263.jpg

Klimatbokslut

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan har vi gett det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu uppdraget att återigen genomföra ett klimatbokslut åt oss på Växjö Energi.

I klimatbokslutet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter, resor med mera. Dessutom räknar Profu även in utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare vår energiproduktion.

Klimatbokslutet för 2017 visar att vårt bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med vår verksamhet än utan. Totalt bidrog vi till att 243 000 ton koldioxid inte släpptes ut under 2017. Det är är ett betydligt bättre värde jämfört med 2014 då föregående klimatbokslut genomfördes. Motsvarande siffra var då 170 000 ton koldioxidekvivalenter. Detta innebär alltså en förbättring med 73 000 ton. Resultatet visar att våra produkter verkligen bidrar till en kraftig minskning av samhällets klimatpåverkan.

Läs mer om klimatbokslutet.

Klimatpåverkan.jpg

Primärenergibokslut

Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan, till exempel träd, sol, vind, vatten, kol och olja. Man kan se det som ett mått på hur effektivt jordens resurser används innan energin kommer användaren till nytta, till exempel i form av el till en glödlampa. Fjärrvärme har en låg primärenergianvändning i jämförelse med konkurrerande alternativ.

Vi har låtit Profu göra ett primärenegibokslut för 2017. Bokslutet visar att Växjö Energi bidrog till att minska användningen av primärenergi med drygt 614 GWh under 2017. Det är ett ännu bättre värde jämfört med 2014 då föregående bokslut genomfördes. Motsvarande siffra var då 431 GWh. Detta innebär alltså en förbättring med 180 GWh. Huvudorsaken till resultatet är att Sandviksverket använder biobränslen med låg primärenergianvändning, men också att fjärrvärmeproduktionen möjliggör elproduktion i kraftvärmeverket. Denna el ersätter i sin tur el med klart högre primärenergianvändning.

Läs mer om primärenergibokslutet.