En ekonomi i balans för nödvändiga investeringar

Vår verksamhet ska ge uthållig marknadsmässig avkastning för att kunna säkerställa verksamhetens långsiktiga och hållbara utveckling.

Ekonomiskt ansvar för Växjö Energi innebär att ha en ekonomi i balans som möjliggör nödvändiga investeringar så att vi ska kunna klara en allt tuffare konkurrens och vara i framkant när det gäller att leverera trygg infrastruktur med hög leveranssäkerhet nu och i framtiden. Under perioden 2019-2023 uppgår koncernens planerade investeringar till 1 081 Mkr.

Målsättning

Vårt mål är att inom en femårsperiod återställa en ekonomi i god balans.

En av våra största uppgifter är att vara med och göra Växjö fossilfritt. [...] Det är också viktigt att vi arbetar för att bolaget har hållbara finanser, något som innebär att vi måste vara effektiva och jobba rationellt.

Christer Wånehed, Styrelseordförande Växjö Energi

Christer Wånehed_stående.jpg

Förbättringsarbete för ekonomi i balans

En viktig del av arbetet med att nå våra ekonomiska mål, består av strukturerat förbättringsarbete. Under året har samtliga affärsområden arbetat vidare enligt konkreta handlingsplaner för att nå våra ekonomiska mål. Under 2018 har dessutom nio utvecklingsteam för våra huvudprocesser etablerats som löpande arbetar med att förbättra och utveckla verksamheten inom respektive område. Utvecklingsteamen har bland annat startat upp nio förbättringsteam under året. För mer detaljerad information om våra ekonomiska resultat läs vidare i årsredovisningen för koncernen.

Utmaningar framåt

En viktig del för att uppnå en ekonomi i balans är att arbetet med de affärsområdesvisa handlingsplanerna fortsätter. Även förbättringsarbetet i utvecklingsteamen kommer förstärkas, för att ta vara på kraften och kompetensen i hela organisationen.