Driftsäkerhet för ett hållbart samhälle

Våra tjänster är samhällsnyttiga och en förutsättning för att samhället ska fungera. Bristande tillgänglighet skulle innebära att viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och industrier allvarligt hotades.

Därför har vi ett stort ansvar att säkerställa tillgängligheten nu och i framtiden. Vi arbetar kontinuerligt för att optimera investeringar, drift och underhåll för att hålla nere avbrottstiderna till ett minimum hos våra kunder för elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband.

För att säkerställa en hög tillgänglighet behöver vi investera i våra el- och fjärrvärmenät samt i våra produktions- och distributionsanläggningar så att vi även klarar att möta framtida behov. Kraven på utveckling av näten ökar också i en växande stad som Växjö. Dessutom ställer förnybar småskalig elproduktion nya krav på elnätet. Under året har till exempel antalet solcellsanläggningar ökat med cirka 40%. Samtidigt som elnätet är en möjliggörare för att kunna ta hand om förnybar elproduktion så måste vi säkerställa en god spänningskvalitet för alla kunder under årets samtliga timmar. Detta leder till behov av investeringar i elnätet, dessutom med ett allt större inslag av intelligens för övervakning.

Bredbandsverksamheten har identifierats som en av de viktigaste framtida samhällsinfrastrukturerna, kritiskt viktig såväl i stad som på landsbygd. Härigenom ställs nu allt högre krav på nätets prestanda, kapacitet och tillgänglighet och stora investeringar planeras både för utbyggnad och för att säkerställa kvaliteten i leveranserna. Vår målsättning är att 95 procent av alla hushåll och företag i Wexnets verksamhetsområde har tillgång till bredband år 2020. Detta gäller både i tätorter och på landsbygden. Samtidigt ska vi se till att alla har tillgång till en framtidssäkrad kapacitet om 1000 Mbit/s. Insatserna är avgörande för att Växjöregionen ska fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt och för att invånarna fullt ut ska kunna ta del av framtida datasamhällsservice (nationellt krav till 2025).

Målsättning

Vårt mål är att våra produkter och tjänster alltid ska vara tillgängliga, se mer information i tabell.

Oplanerade avbrott

  Elnät Fjärrvärme Bredband
Mål max avbrottslängd  14 min/kund 150 min/kund 105 min/kund
Avbrottslängd 28,8 min* 69 min 47 min **
Tillgänglighet 99,995% 99,987% 99,991%
Avbrottsfrekvens 0,624 st/kund 0,358 st/kund -

* Den totala avbrottslängden uppgår till 149,65 minuter. I denna tid ingår ett strömavbrott i E.ON:s regionnät som drabbade våra kunder, som vi själva inte kan påverka.

** Per förbindelse och år.