Biologisk mångfald

Mål 15 i Agenda 2030 handlar om ekosystem och biologisk mångfald, vilket visar att frågan är av universell betydelse för vår livsmiljö.

Allt fler kommer till insikt att naturen, med en stor artrikedom, måste vara i balans för att kunna ge oss de ekosystemtjänster som vi lätt tar för givet. Sunda ekosystem med god biologisk mångfald bidrar till vår välfärd och livskvalitet genom bland annat pollinering, klimatutjämning och vattenreglering, ofta utan att vi tänker på det. För oss på Växjö Energi, är det viktigt att förstå att vi kan främja god biologisk mångfald genom de krav vi ställer och hur vi bedriver vår verksamhet.

Vi tar ansvar för ett gott skogsbruk

Vid våra bränsleinköp ställer vi krav på att skogsresterna som vi använder som bränsle kommer från hållbart skogsbruk. Ett hållbart skogsbruk innebär att skogsmarken sköts enligt kriterier som innebär bland annat att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas samt att markens produktionsförmåga bibehålls.

Utmaningar framåt

Vi vill bidra ännu mer till biologisk mångfald. Under 2018 har vi arbetat för att förstå hur vi påverkar den biologiska mångfalden i våra verksamheter och hur vi bäst kan bidra till en miljö med stor artrikedom. Det som hittills har identifierats är att vi kan ha påverkan på den biologiska mångfalden när vi gräver och sköter ledningsgator, köper in bränslen och återför aska till skogen. Vi har därför påbörjat ett samarbete med kommunens tekniska förvaltning, för att se om vi kan gynna den biologiska mångfalden genom att låta betesdjur gå i elnätets kraftledningsgator.