Öka förnybar elproduktion

Välfungerande fjärrvärmeanläggningar

Växjö har ett kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme samtidigt. Med ökad fjärrvärmeleverans ökar också elproduktionen. Den energieffektivisering som en sänkning av returtemperaturen genererar uppstår på värmeproducentens sida. Detta gäller i synnerhet i kraftvärmeanläggning där lägre temperaturer på returvattnet ger bättre verkningsgrad.

Låg returtemperatur ger miljövänlig el

I princip kan man säga att låga returtemperaturer ger större tillgång på miljövänlig el. Returtemperaturen är ett bra mått på effektiviteten i fastighetens värmesystem eftersom den visar hur fjärrvärmen vi skickar till fastigheten tillgodogörs. Ju lägre returtemperatur fastigheten lämnar ifrån sig desto effektivare värmesystem. En del i prismodellen för fjärrvärme är flödet. Med en sämre fungerande anläggning ökar flödet och därmed kostnaden för fjärrvärmeleveransen.

Växjö Energi erbjuder tjänster för en effektiv anläggning.
Läs mer om våra serviceavtal

Tips på åtgärder som kan sänka returtemperaturen

  • Ange korrekta "börvärden" i all reglerutrustning.
  • Gör en översyn och funktionskontroll av samtliga ventilations- och värmeinstallationer.
  • Justera inflöde och tryckfall i olika delar av värmesystemet (staminjustering).
  • Installera tryck- eller behovsstyrda cirkulationspumpar.
  • Justera eller byt ut radiatortermostater.
  • Åtgärda rundgång- eller läckflöden i fördelningsventiler och shuntgrupper.
  • Titta särskilt på komponenter med höga temperaturkrav till exempel torkrum, värmeslussar och ridåvärmare.
  • Kontrollera att systemen för återcirkulation av värme är korrekt inkopplade.
  • Anpassa värmesystemet för lägre returtemperaturer vid reinvesteringar

Utöka solcellsutbyggnaden 

Öka förnybar elproduktion genom att montera solceller på fastigheten.

Läs mer om Växjö Energis erbjudande för solceller
Läs nyheter om solenergi på Svensk solenergis webbplats

Köpa andelar i sol- eller vindparker

Genom att investera i större sol- eller vindparker ökar den förnybara elproduktionen.