Hållbar utveckling

Att använda våra produkter och tjänster bidrar till klimatomställningen. Därför är hållbar utveckling i samhället en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Som kund ska du vara trygg med att vi gör vårt bästa för att ta ansvar, och genom att använda våra produkter är du med och bidrar till en hållbar utveckling.

Klimatbokslut

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan har vi gett det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu uppdraget att genomföra ett klimatbokslut åt oss på Växjö Energi. I klimatbokslutet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter, resor med mera. Dessutom räknar Profu även in utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare vår energiproduktion. Vi gör klimatbokslut var tredje år och vårt senaste klimatbokslut för 2020 visar att Växjö Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Växjö Energis verksamhet än utan.

Totalt bidrog Växjö Energi till att 132 000 ton koldioxid inte släpptes ut under 2020. Det är ett lägre värde jämfört med 2017 då föregående klimatbokslut gjordes. Detta beror både på förändringar i omvärlden och förändringar i vår egen verksamhet. 2020 var ett förhållandevis varmt år, vilket innebar att våra leveranser av fjärrvärme minskade betydligt, vilket i sin tur bidrog till mindre undvikna utsläpp från alternativ uppvärmning av bostäder och lokaler. Det milda vädret och låga elpriserna innebar även att vår elproduktion minskade betydligt under 2020, vilket i sin tur bidrog till mindre undvikna utsläpp från alternativ elproduktion. Samtidigt fasade vi i december 2019 ut torven som bränsle, vilket påverkat resultatet positivt.

En viktig förändring i omvärlden är de kraftigt minskade utsläppen i det nordeuropeiska kraftsystemet år 2020, bland annat orsakade av ett minskat elbehov på grund av pandemin.

Det betyder att vår egen elanvändning ger mindre klimatbelastning men det betyder också att vår elproduktion ger mindre klimatnytta och att fjärrvärmen som ersätter individuell uppvärmning med värmepumpar bidrar till mindre klimatnytta. Detta har resulterat i att vårt nettoresultat har försämrats, även om det fortfarande är ett mycket klimateffektivt system. Resultatet visar att våra produkter verkligen bidrar till en kraftig minskning av samhällets klimatpåverkan.

Läs mer om vårt klimatbokslut

Vi stödjer goda gärningar

Som lokalt företag är det viktigt för oss att vara engagerade på olika sätt i lokalsamhället. Dels genom att medverka och möta våra kunder på olika event, dels genom stöd till föreningslivet. Vi arbetar utifrån en sponsringspolicy och ansökningar om sponsring hanteras en gång per år.

Vi sponsrar föreningar och aktiviteter inom idrott, samhälle och kultur med koppling till våra kärnintressen energi och hållbart samhälle. Under 2020 har vi till exempel sponsrat Växjö DFF, Växjö simsällskap, Växjö Pride samt Växjö Lakers.

Tillsammans med fler kan vi göra ännu mer

Genom samarbete med fler aktörer i samhället kan vi ytterligare bidra till hållbar utveckling av Växjöregionen. I externa projekt och nätverk kan våra medarbetares kompetens komma till nytta även nationellt och internationellt, samtidigt som kontakterna bidrar till kunskapsutbyte och kompetenshöjning av våra medarbetare.

Läs mer om sponsring

Vi engagerar oss i en rad bransch- och intresseorganisationer lokalt och nationellt, som Energiföretagen i Sverige, Svenska stadsnätsföreningen, Sustainable Småland, Handelskammaren, Bioenergigruppen i Växjö, SVEBIO, Skogforsk, IVL, Linnéuniversitet, Effektiva Fjärrvärmesystem, Goda Hus, EnergiEffektiviseringsFöretagen, Kronobergs Luftvårdsförbund, Svensk Solenergi, Sveriges kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund, Kronobergs Marknadsförening och Pacta.

Goda samarbeten under 2020

Projekt för innovativa lösningar

Vi har deltagit i det EU-finansierade projektet READY, tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas. Syftet har varit att testa innovativa lösningar, renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften.

Projekt för innovativa lösningar

Vi har deltagit i det EU-finansierade projektet READY, tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas. Syftet har varit att testa innovativa lösningar, renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften.

Samarbete med kommun i Sydafrika

Under 2019-2020 deltar vi i ett ICLD-finansierat projekt för att stödja kommunen JB Marks i Sydafrika att ta fram en energistrategi för hållbar energiförsörjning.

Samarbete med kommun i Sydafrika

Under 2019-2020 deltar vi i ett ICLD-finansierat projekt för att stödja kommunen JB Marks i Sydafrika att ta fram en energistrategi för hållbar energiförsörjning.

Ökad livskvalitet genom smart och hållbar digitalisering

Wexnet deltar i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet DIACCESS. Målet med projektet är att genom smart och hållbar digitalisering öka livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Ökad livskvalitet genom smart och hållbar digitalisering

Wexnet deltar i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet DIACCESS. Målet med projektet är att genom smart och hållbar digitalisering öka livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.