Driftsäkerhet

Våra tjänster är samhällsnyttiga och en förutsättning för att samhället ska fungera. Bristande tillgänglighet skulle innebära att viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och industrier allvarligt hotades. Därför har vi ett stort ansvar att säkerställa tillgängligheten nu och i framtiden.

Vi arbetar kontinuerligt för att optimera investeringar, drift och underhåll för att hålla nere avbrottstiderna till ett minimum hos våra kunder för elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband.

Vår driftsäkerhet i korthet

99,999%

Tillgänglighet elnät

99,987%

Tillgänglighet fjärrvärme

99,991%

Tillgänglighet bredband

 


För att säkerställa en hög tillgänglighet behöver vi investera i våra el- och fjärrvärmenät samt i våra produktions och distributionsanläggningar så att vi även klarar att möta framtida behov. Kraven på utveckling av näten ökar också i en växande stad som Växjö. Dessutom ställer förnybar småskalig elproduktion nya krav på elnätet. Under året har till exempel antalet solcellsanläggningar ökat med cirka 36 procent. Samtidigt som elnätet är en möjliggörare för att kunna ta hand om förnybar elproduktion så måste vi säkerställa en god spänningskvalitet för alla kunder under årets samtliga timmar. Detta leder till behov av investeringar i elnätet, dessutom med ett allt större inslag av intelligens för övervakning.

Bredbandsverksamheten har identifierats som en av de viktigaste framtida samhällsinfrastrukturerna, kritiskt viktig såväl i stad som på landsbygd. Härigenom ställs nu allt högre krav på nätets prestanda, kapacitet och tillgänglighet och stora investeringar planeras både för utbyggnad och för att säkerställa kvaliteten i leveranserna. Vår målsättning har varit att 95 procent av alla hushåll och företag i Wexnets verksamhetsområde ska ha tillgång eller närhet till bredband år 2020, och det målet säger våra prognoser att vi har uppnått.

Samtidigt ska vi se till att alla har tillgång till en framtidssäkrad kapacitet om 1 000 Mbit/s. Insatserna är avgörande för att Växjöregionen ska fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt och för att invånarna fullt ut ska kunna ta del av framtida datasamhällsservice (nationellt krav till 2025).

Målsättning

Vårt mål är att våra produkter och tjänster alltid ska vara tillgängliga under årets alla timmar.

  Elnät Fjärrvärme Bredband
Mål max avbrottslängd 14 min, motsvarar 99,997 % 150 min, motsvarar 99,970 %

105 min, motsvarar 99,98 %

Avbrottslängd 3,98 min 66,4 min 39 min*
Tillgänglighet 99,999 % 99,987 % 99,991 %
Avbrottsfrekvens 0,103 st/kund 0,216 st/kund 0,003 st/kund

*Genomsnittlig avbrottslängd för samtliga access switchar.

Avbrottslängd räknas enligt SAIDI (System Average Interruption Duration Index). Avbrottsfrekvens räknas enligt SAIFI (System Average Interruption
Frequency Index). Tillgänglighet räknas enligt ASAI (Average System Availability Index.)

** Medelvärde på avbrottsindex fördelat på alla accessswitchar.

Åtgärder för ökad tillgänglighet

För att säkerställa en hög tillgänglighet och kunna optimera driften i fjärrvärmenäten har vi under året installerat ytterligare system för driftövervakning samt implementerat en arbetsprocedur för att på säkert sätt kunna ansluta nya ledningar under drift på fjärrvärmenätet. Under året har även flera ombyggnadsarbeten genomförts i syfte att förstärka fjärrvärmenätet och säkra fjärrvärmeleveransen till det växande Växjö. Till exempel kan nämnas arbeten vid Söderleden, Framnäsvägen och idrifttagande av ny tryckstegringsstation vid Mariakyrkan.

När det gäller produktion av el och fjärrvärme har vi under året effektiviserat och strukturerat vår revisionsplanering för fem år framåt för samtliga anläggningar. Vi har även genomfört en omorganisation för att ytterligare effektivisera vårt arbetssätt inom drift och underhåll samt utvecklat vårt förebyggande underhållsprogram samt långsiktiga förvaltningsplaner.

För att trygga tillgången till el med fortsatt hög driftsäkerhet har vi under året slutfört nybyggnationen av transformatorstationen Elverket i Växjö centrum och fördelningsstationen Sandviksverket. Detta medför att vi får ett robustare elnät med utökad reservkapacitet. Arbetet med att byta jordkabel på mellan- och lågspänningsnätet har även det fortsatt enligt plan. Vi har också arbetat med löpande drift och underhållsarbeten för att öka person- och driftsäkerheten. Under 2020 har vi fortsatt utbyggnaden av fiber och vi har anslutit cirka 2 900 nya kunder i vårt område. Samtidigt har vi under året uppgraderat kapaciteten i vårt nät för att klara av fler kunder som använder allt mer kapacitet. Vi har även kontinuerligt bytt ut gammal utrustning.

Utmaningar framåt

Vi planerar för fortsatt förstärkning och förnyelse i våra nät under kommande år, för att upprätthålla en hög tillgänglighet. En av de största strategiska satsningarna på fjärrvärmenätet, förstärkningsledningen längsmed Söderleden, kommer färdigställas under 2021 och möjliggör fjärrvärme i Växjös västra stadsutvecklingsområden. Även stamledningen genom det pågående exploateringsområdet Telestadshöjden kommer färdigställas för att säkra fjärrvärme till stadens fortsatta expansion söderut. Det viktiga förnyelsearbetet av tryckstegringsstationer kommer även det fortgå under året som kommer. Vi kommer vidare göra strategiska satsningar på fjärrkylanätet genom förläggning av ledningar i det nya industriområdet Västra Nylanda samt arbeta vidare med att öka flexibiliteten i vår produktionsplanering i Sandviksverket för att optimera intäkterna från elförsäljningen.

För Elnäts del är det växande Växjö, med ett ökat effektbehov, en utmaning. Förtätningar i staden kräver en översyn av infrastrukturen för eldistribution. Det finns även en utmaning i att möta kunders ökade förväntningar på snabb information vid avbrott. Under 2021 kommer vi även arbeta vidare med lösningar för hur vi kan utföra investeringar och underhållsarbeten på ett optimalt sätt, utan att kunden märker av avbrott eller störningar i elleveransen.

För Wexnets del finns det en utmaning i kundernas behov av ökad kapacitet i framtiden. För att säkerställa kvaliteten i leveransen blir utmaningen att vidmakthålla ett driftsäkert nät under ständig tillväxt och förändring. Vi arbetar för att nå det nationella målet att 98 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med en hastighet på 1 000 Mbit/s till år 2025.