Säker arbetsplats

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och för oss är det en självklarhet att alla, även besökare, entreprenörer och inhyrda medarbetare, ska gå hem i samma skick som de kom hit. Säker arbetsplats är därför en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Arbetsmiljö och säkerhet är en högt prioriterad fråga, och vi jobbar ständigt med att förebygga risker och utveckla vår arbetsmiljö. Hälsa och säkerhet är en integrerad del i vårt ledningssystem och våra skyddsombud är delaktiga i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Samverkan sker även mellan ledning och skyddsombud i olika arbetsmiljögrupper. Detta arbete följs upp, presenteras och kommuniceras månatligen till hela organisationen.

Utbildning och medvetenhet är viktigt för att skapa ett långsiktigt säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Vi har digitala arbetsmiljöutbildningar, bland annat en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

För att få tillträde till våra produktionsanläggningar krävs SSG Entré, en utbildning i säkerhet. Genom att låta alla ta ansvar för säkerheten kan vi skapa en kultur där vi är stolta över vårt säkerhetsarbete.

Målsättning

Målet är att säkerheten alltid ska komma först och att vi har noll allvarliga arbetsrelaterade olyckor. Detta uppnår vi genom att:

  • Öka antal inrapporterade riskobservationer.
  • Öka andelen genomförda skyddsronder, riskchecklistor och riskbedömningar.
  • Öka avslutandegraden på våra inrapporterade avvikelser.

Säker arbetsplats 2019

12olyckor

personskador inkl. olycksfall till och från jobb

0st

Arbetsrelaterade sjukdomar

26st

tillbud

161st

riskobservationer

Säker arbetsplats 2020

11olyckor

personskador inkl. olycksfall till och från jobb

0st

arbetsrelaterade sjukdomar

27st

tillbud

363st

riskobservationer

Insatser och resultat

Under 2020 har vi arbetat vidare med att systematiskt förebygga fallolyckor och minska trafikrisker. Vi har också fortsatt arbeta systematiskt med personsäkerhet och arbetsmiljö genom att genomföra skyddsronder och arbeta med riskchecklistor. På så sätt kan vi observera och åtgärda risker på ett förebyggande sätt. Fokus har varit att öka antalet riskobservationer i alla affärsområden. Insatser har gjorts kring enklare rapportering, utbildning och medvetenhet. Alla på Växjö Energi uppmuntras att rapportera in risker, tillbud och personskador i vårt rapporteringssystem
ENIA.

Under året har vi haft 11 personskador inklusive färdolycksfall. Ett olycksfall har resulterat i fyra dagars sjukskrivning. Genom en god tillbudsrapportering och rapportering av upptäckta risker kan vi förebygga allvarliga olyckor. Under året har 363 riskobservationer gjorts. Dessa ligger till grund för hur vi prioriterar säkerhetsarbetet framöver.

Utmaningar framåt

På Växjö Energi finns en tydlig plan för hur säkerhetsarbetet ska utvecklas. Hur vi ska följa utvecklingen av vår säkerhetskultur står beskrivet i vår HSE-plan (Health, Safety and Environment). 2021 kommer vi att fokusera på följande områden:

  • Alla chefer ska genomgå en säkerhetskulturutbildning.
  • Förbättringsarbete för att höja avslutandegraden på inrapporterade avvikelser.
  • Implementera verktyg inom beteendebaserad säkerhet, till att börja med säkerhetsobservationer.
  • Implementering av standarder för riskfyllda arbeten, som arbete i slutna utrymmen och kammararbete, arbete på höjd samt arbete med gräv och schakt.