Resurseffektivitet

När vi producerar fjärrvärme eldar vi med restprodukter från skogen som annars går till spillo, till exempel bark, spån och avverkningsrester som grenar och toppar. Samtidigt som fjärrvärmen produceras genereras förnybar el. På så sätt bidrar fjärrvärmen både till minskade koldioxidutsläpp och god resurshållning.

Men även Växjö Energi förbrukar resurser och har påverkan på miljön genom vår verksamhet. Därför jobbar vi kontinuerligt med resurseffektivisering och minskad miljöpåverkan. Vi har sedan tidigare kartlagt de stora energianvändarna och jobbar strukturerat med att minska vår interna energianvändning samt även vår vattenanvändning. Vi jobbar ständigt med att minska påverkan från vår verksamhet, så som utsläpp till luft och vatten genom förbättrad processkontroll. Även genom att bli bättre på att återanvända och återvinna resurser, förbättra och minska vår kemikalieanvändning kan vi minska vår miljöpåverkan och resursanvändning.

Målsättning

Vårt mål är att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Det gör vi genom att:

  • Minska antalet kemikalier, med fokus på de farligaste först.
  • Arbeta strukturerat med energieffektivisering och
    optimering av produktionen.
  • Effektivisera vår vattenförbrukning.
  • Återvinna och återanvända vårt avfall.

Kemikalier

Vi har under 2020 lyckats minska antalet klassade kemikalier med 10 procent. Under året har ett intensivt arbete bedrivits för att rena vårt utgående vatten ytterligare. En ny vattenreningsanläggning tas i drift i årsskiftet 2020/2021 vilket minskar vår påverkan på den lokala vattencykeln.

antal

år

 

För ökad resurseffektivitet

Ett utvecklingsteam inom Växjö Energi jobbar med att ta fram åtgärder för att vi ska bli mer energieffektiva i produktionen. Under året har vi byggt en ny rökgaskondensor till Sandvik 3 för att kunna ta till vara på restenergin i rökgaserna som bildas i fjärrvärmeverket. Genom investeringen kan vi utnyttja mer av energin från bränslet när vi även tar till vara på energin i de fuktiga rökgaserna som uppstår. Med rökgaskondensorn kommer vi kunna utvinna ytterligare drygt 20-25 megawatt ur bränslet vi redan använder.

Under 2020 har vi kunnat följa upp hur mycket av vårt interna avfall och restprodukter som materialåtervinns. Vi har under 2020 ökat vår materialåtervinningsgrad från 75 till 77 procent. 3 594 ton flygaska har återförts till skogen. Övrig aska, 3 397 ton bottenaska, har använts som konstruktionsmaterial.

Utmaningar framåt

På Växjö Energi finns en tydlig plan för hur vi ska minska vår miljöpåverkan de närmaste åren. Framöver ska vi utreda hur vi kan effektivisera och minimera vårt resursutnyttjande ytterligare. Bland annat kommer vi fortsätta vårt arbete med hur vi på bästa sätt kan jobba med energieffektivisering. Vatten kommer vara en fortsatt viktig fråga inom resursområdet och genom den nya vattenreningsutrustningen kommer vi under 2021 utreda möjligheterna för intern återvinning av vatten vilket kommer att minska uttaget av den begränsade resursen rent vatten.