Ekonomi i balans

Vår verksamhet ska ge uthållig marknadsmässig avkastning för att kunna säkerställa verksamhetens långsiktiga och hållbara utveckling. Vidare skapar en ekonomi i balans även förutsättningar för att nå ägarens och bolagets mål.

Ekonomiskt ansvar för Växjö Energi innebär att ha en ekonomi i balans som möjliggör nödvändiga investeringar så att vi ska kunna klara en allt tuffare konkurrens och vara i framkant när det gäller att leverera trygg infrastruktur med hög leveranssäkerhet nu och i framtiden. Under perioden 2021–2025 uppgår koncernens planerade basinvesteringar till 1 262 Mkr.

Kort om ekonomiskt resultat 2020

Balanserat ekonomiskt värde

Mkr Intressegrupp 2020 2019
Intäkter Kunder 866 882
Genererat ekonomiskt värde   866 882
Kostnader Leverantörer 564 578
Löner och ersättningar Medarbetare 158 156
Betalning till långivare Kreditgivare 35 37
Utdelning Ägare 5 5
Skatter Offentliga aktörer 1 4
Fördelat ekonomiskt värde   763 782
Balanserat ekonomiskt värde   103 100

 

Investeringar 2020

För att kunna tillhandahålla trygg infrastruktur med hög leveranssäkerhet nu och i framtiden krävs investeringar i våra nät och i våra produktions- och distributionsanläggningar.

Totalt: 331 miljoner kronor

Förbättringsarbete

En viktig del i arbetet med att nå våra ekonomiska mål består av strukturerat förbättringsarbete. Under året har hela koncernen arbetat vidare utifrån vårt ledningssystem för att nå uppsatta mål genom ett processorienterat arbetssätt med operativ styrning och ett formbundet förbättringsarbete. Genom att hela tiden utveckla vår
verksamhet och ta fram ännu smartare arbetssätt kan vi skapa ökad lönsamhet. För mer detaljerad information om våra ekonomiska resultat läs vidare i årsredovisningen för koncernen.

Utmaningar framåt

För att uppnå en ekonomi i balans är det viktigt att vår utvecklingsresa är uthållig och att resan säkerställer att långsiktiga mål uppnås.

Mänskliga rättigheter

Vår koncern agerar främst på den regionala marknaden. Det betyder att vi inte har någon produktion utomlands. Däremot köper vi in en del material och varor från andra länder. För oss innebär därför de mänskliga rättigheterna framför allt att vi tar ansvar för våra medarbetares hälsa och säkerhet lokalt där vi finns.

Kravställande vid upphandling och inköp

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för vilka leverantörer och entreprenörer vi anlitar. Växjö Energis policy för upphandling och inköp styr och vägleder hur vi gör våra inköp. Till våra entreprenörer och leverantörer förmedlar vi även vår uppförandekod som utgår från FN:s initiativ Global Compact och dess principer om företags sociala och miljömässiga ansvar. Det gör vi för att markera att brott mot till exempel konkurrenslagstiftning och mänskliga rättigheter inte tolereras. Tillsammans med vår uppförandekod bifogar vi även ett självutvärderingsverktyg som fylls i av leverantörerna i samband med anbudslämnande. Under 2021 kommer vi arbeta fram en ny rutin för uppföljning av dessa två.

Vi omfattas av Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och följer dessutom Växjö kommuns Upphandlings- och inköpspolicy som säkerställer att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta möjliga miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Hos oss sköts våra upphandlingar av en central funktion som också samarbetar med upphandlingsenheten på Växjö kommun. För att fortsätta vara en
fossilbränslefri verksamhet ställer vi krav vid upphandling av entreprenader där entreprenadmaskiner ingår, att även de ska vara fossilbränslefria. Våra leverantörer levererar idag varor och tjänster till ett värde av drygt 676 miljoner kronor. Merparten av våra leverantörer är svenska företag. 18 leverantörer står för 65 procent av kostnaderna.

Anti-korruption

För att minimera en potentiell risk för korruption i organisationen har koncernen en uppförandekod för medarbetare samt rutiner för representation. Växjö Energi ska vara en trovärdig affärspartner som lever upp till våra åtaganden och respekterar de överenskommelser som ingåtts. Vi tillämpar strikta normer för etiskt uppförande och god affärssed samt accepterar inte korruption i någon form. Under året har vi identifierat ett misstänkt korruptionsärende. Utredning pågår av Riksenheten för korruption och vi följer den. I övrigt har inga kontrakt med leverantörer brutits och inga anställda har fått repressalier.