Biologisk mångfald

Mål 15 i Agenda 2030 handlar om ekosystem och biologisk mångfald, vilket visar att frågan är av universell betydelse för vår livsmiljö. Naturen, med en stor artrikedom, måste vara i balans för att kunna ge oss de ekosystemtjänster som vi lätt tar för givet.

Sunda ekosystem med god biologisk mångfald bidrar till vår välfärd och livskvalitet genom bland annat pollinering, klimatutjämning och vattenreglering, ofta utan att vi tänker på det. För oss på Växjö Energi är det viktigt att förstå att vi kan främja god biologisk mångfald genom de krav vi ställer och hur vi bedriver vår verksamhet.

Vi tar ansvar

Under 2020 har vi vid våra kraftledningsgator påbörjat en artinventering tillsammans med kommunekologen i Växjö. Det har visat sig att kraftledningsgator kan ha en positiv betydelse för vissa växt- och djurarter, arter som egentligen hör till det gamla odlingslandskapet. Kraftledningsgatorna röjs och marken hålls öppen och ljus och liknar därför på vissa ställen ängsmark där ängs- och gräsmarksarter trivs. Ledningsgatorna kan också fungera som spridningskorridorer för växter, fjärilar och andra insekter.

Vidare ställer vi vid våra bränsleinköp krav på att skogsresterna som vi använder som bränsle kommer från ett hållbart skogsbruk. Ett hållbart skogsbruk innebär att skogsmarken sköts enligt kriterier som bland annat innebär att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas samt att markens produktionsförmåga bibehålls. Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skogen vilket ger näring till naturen. Med detta kretslopp bidrar vi till en bättre miljö både lokalt och globalt.

Utmaningar framåt

Vi vill bidra till värdefull biologisk mångfald och kommer under 2021 fortsätta att utreda hur vi kan främja en god biologisk mångfald genom våra verksamheter.